Ir al contenido

Dialnet


Correcció dels errors al batxillerat: una interacció escrita, La

 • Autores: Joan Busquets Gasulla
 • Directores de la Tesis: Joan Perera i Parramón (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2005
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • Per als alumnes, la recuperació de coneixements i lelaboració destratègies que serveixin de referent per a la revisió sol ser una operació especialment costosa. Amb la intenció dajudar els alumnes a vèncer aquesta dificultat, el procés de producció de textos escrits, en una situació natural daula, sol culminar en la lectura i avaluació del textos dels alumnes per part del professor, que els els torna amb anotacions (marques i comentaris). Les anotacions del professor són un conjunt destimacions i instruccions que lalumne ha dinterpretar i que remeten als sabers conceptuals i procedimentals. Si la correcció se situa en lòptica de laprenentatge, lescrit corregit pel professor pot esdevenir una lectura cooperativa: les anotacions del professor faciliten la relectura reflexiva de lalumne, necessària per dur a terme la reparació i reescriptura del text.

   Pel fet que concebem el text com el resultat dun treball dinàmic, que evoluciona al llarg de lescriptura, concebem la correcció i la reescriptura com una part daquesta evolució. Per aquesta raó, centrem la recerca en la descripció i lanàlisi de les anotacions del professor i les accions que aquestes anotacions activen en els alumnes, per mitjà del pla de recerca següent:

   1. Lexplicitació dels referents teòrics que han orientat la configuració de la recerca.

   2. Lexplicitació dels principis metodològics generals de la recerca. La recerca pren com a element organitzador les hipòtesis generades a partir de les situacions reals densenyament i daprenentatge, problematitzades per linvestigador, tot situant laula com el lloc propici per a lestudi de la interacció entre professor i alumnes.

   3. Lexplicitació dels principis teòrics que han orientat el procés dobtenció dels patrons: a) els corresponents als alumnes: els lingüístics i culturals, els relacionats amb lescriptura de textos i els de representació de la norma; i b) els corresponents als professors: les creences amb relació a la correcció, revisió i reescriptura de textos.

   4. Lexplicitació dels principis teòrics que han orientat el procés dobtenció dels patrons relacionats amb la correcció, reparació i reescriptura de textos.

   5. La descripció del mètode dobtenció de dades en tres grups dalumnes de primer de batxillerat.

   6. La descripció i lanàlisi dels resultats obtinguts i lestabliment dels patrons: a) els corresponents als alumnes: els lingüístics i culturals, els relacionats amb lescriptura de textos i els de representació de la norma; i b) els corresponents als professors: les creences amb relació a la correcció, reparació i reescriptura de textos.

   7. La descripció i lanàlisi dels resultats obtinguts i lestabliment dels patrons corresponents a la correcció, reparació i reescriptura de textos. Hem estudiat el valor cooperatiu del procés, amb la intenció de generar algunes hipòtesis: en primer lloc, sobre la capacitat de motivar en lalumne activitats reparadores (reemplaçar, afegir, suprimir i desplaçar); en segon lloc, sobre la capacitat dorientar-lo a fer la tria apropiada; en tercer lloc, sobre la capacitat dactualitzar en lalumne els sabers conceptuals i procedimentals necessaris per solucionar els problemes; i, finalment, sobre la capacitat de motivar en lalumne la reescriptura del text inicial i fer emergir, per mitjà de variacions no lligades a la correcció lingüística, la seva creativitat i la generació de nou pensament.

   8. La consideració de la reescriptura com un saber a aprendre és leix sobre el qual sarticula la conclusió.

   Al final, hem inclòs un annex, amb els protocols dels alumnes, les entrevistes als professors i els quadres de dades corresponents a cada un dels tres grups.

   "ENGLISH ABSTRACT:

   For the students, the recovery of knowledge and the elaboration of strategies that serve as a reference for the revision is usually a specially costly operation. With the intention of helping students to overcome this difficulty, the process of producing written texts in a natural situation inside a classroom, usually culminates in the reading and evaluation of the students texts by the professor, who give them back with notes (marks and comments). The notes of the professor are a combination of evaluations and instructions which the student has to interpret and which go back to conceptual and proceedual knowledge.

   We have studied the cooperative value of the process with the intention of generating some hypothesis: in the first place, about the capacity to motivate the student to do repairing corrections (to substitute, add, eliminate and move); in the second place, about the capacity to direct him to make the appropriate choice; in the third place, about the capacity to bring up to date in the student the conceptual and proceedual knowledge necessary to solve problems and, finally, about the capacity to motivate the student to re-write the initial text and allow to emerge by variations not connected to linguistic corrections, their creativity and the generation of new thoughts. The consideration of the re-writing as a way to learn is the fundamental idea on which the conclusion is articulated."


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno