Ir al contenido

Dialnet


Comprehension of legal discourse in interpreter-mediated judicial proceedings

 • Autores: Julia F. Lambertini Andreotti
 • Directores de la Tesis: Franz Pöchhacker (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2016
 • Idioma: inglés
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • Als procediments judicials a Califòrnia, les persones que no parlen anglès reben l’ajut d’un intèrpret per a tenir les mateixes oportunitats que aquells que entenen anglès. Aquesta finalitat s’articula en un codi ètic, que també requereix que els intèrprets mantinguin la forma i registre de la llengua de sortida en la llengua d’arribada, i que no intervinguin fins i tot quan sospiten que no s’ha entès el missatge. Aquest intercanvi comunicatiu intercultural involucra oficials judicials que fan servir un registre legal formal; un nadiu de l’espanyol, d’un nivell educatiu i cultura diferent i familiaritzat amb un sistema legal (també diferent); i un intèrpret que s’ha de mantenir tan invisible com sigui possible. Aquest estudi empíric vol determinar i comparar la comprensió del llenguatge legal de registre formal de parlants nadius d’anglès i espanyol, i experimentar amb la simplificació del registre per avaluar els seus efectes en aquesta comprensió. A més a més, aquesta recerca vol compilar dades sobre les opinions dels intèrprets i els seus criteris envers el registre, el canvi de registre, i la intervenció, així com de les opinions dels advocats respecte la intervenció dels intèrprets. En consonància amb el gir sociocultural que ha afectat els Estudis d’Interpretació, aquesta investigació vol incorporar les limitacions educatives, culturals i socials del receptor meta a la interpretació legal moderna a Califòrnia, que encara es guia per principis d’equivalència formal i d’orientació cap a la llengua de sortida. Per tal de tenir en compte aquestes barreres del receptor, s’aplica un enfocament orientat al receptor meta per investigar la instància comunicativa fent servir conceptes de la teoria de l’Skopos i la noció de normes de Toury, dos marcs conceptuals que posen en dubte el paradigma de l’equivalència. La finalitat d’aquesta investigació és recopilar dades que puguin ajudar a una millor comprensió del rol de l’intèrpret i de l’eficàcia comunicativa als procediments judicials amb intèrpret. En los procedimientos judiciales de California, las personas que no hablan inglés reciben asistencia de un intérprete para que estén en igualdad de condiciones que las personas que hablan inglés. Este propósito se establece en un código de ética, que también dispone que el intérprete conserve la forma y el registro de la lengua de partida en la lengua meta, y que no intervenga incluso cuando sospeche que no hay comprensión. Esta comunicación intercultural se establece entre funcionarios judiciales que usan un registro jurídico formal; un hispanohablante que tiene otra cultura, otro nivel de educación, y otro contacto con (otro) sistema judicial; y un intérprete que debe ser lo más invisible que pueda. Esta investigación empírica se propone determinar y comparar la comprensión del lenguaje judicial formal que demuestran los angloparlantes y los hispanohablantes, y experimentar con simplificación del registro para determinar si esta simplificación afecta dicha comprensión. Asimismo, esta investigación se propone obtener información sobre el criterio de los intérpretes en cuanto al registro, la modificación del registro y la intervención, y el modo en que los abogados perciben dicha intervención. Esta investigación se propone incorporar las limitaciones sociales, culturales y educativas del receptor meta en la interpretación judicial actual de California, que aún se guía por principios de equivalencia formal y orientación hacia el texto de partida. Con el fin de considerar las limitaciones del destinatario, se adoptó un enfoque orientado al receptor para investigar esta interacción comunicativa mediante el uso de conceptos de la teoría del skopos y el concepto de normas aplicado por Toury, dos marcos conceptuales que cuestionan el paradigma de la equivalencia. El objetivo de esta investigación es obtener información que ayude a comprender con mayor profundidad la función del intérprete y la eficacia comunicativa de los procedimientos judiciales asistidos por un intérprete. In California, non-English speakers involved in judicial proceedings are assisted by a language interpreter so that they are placed on an equal footing with those who understand English. This purpose is articulated in a code of ethics, which also requires interpreters to maintain the source form and register in the target language, and to keep silent even when non-comprehension is suspected. This intercultural communicative event involves judicial officers who use a formal register of legal language; a Spanish speaker from a different culture, education level, and exposure to (a different) legal system; and an interpreter who must be as invisible as humanly possible. This empirical research aims to find out and compare English speakers’ and Spanish speakers’ comprehension of high-register legal language, and experiment with register simplification to assess any effects on said comprehension. Additionally, this research aims to collect data on interpreters' views and awareness of register, register variation, and intervention; and on attorneys' views on interpreters' intervention. In keeping with the sociocultural turn that has made itself felt in Interpreting Studies, this research seeks to bring the social, cultural, and educational constraints of the target-language receiver into the equation of modern-day judicial interpreting in California, which is still guided by principles of formal equivalence and source orientedness. In order to account for these target constraints, a target-oriented approach was applied to investigate this communicative event borrowing concepts from skopos theory and Toury’s notion of norms, two conceptual frameworks that challenged the equivalence paradigm. The aim of this research is to collect data that will help gain a better understanding of the interpreter's role and the communicative effectiveness of interpreter-mediated judicial proceedings.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno