Ir al contenido

Dialnet


Identity, language, school, and social cohesion in a multicultural context: young romanians in the compulsory secondary education of Catalonia

 • Autores: Carmen-valentina Poalelungi
 • Directores de la Tesis: Àngel Huguet Canalís (dir. tes.), Cecilio Lapresta Rey (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Lleida ( España ) en 2016
 • Idioma: inglés
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • Considerant la constatada importància de mantenir els trets culturals i lingüístics d’origen de cara a una millor integració social, aquesta recerca ha tingut com a objectiu analitzar els processos d’autoidentificació de 131 joves estudiants romanesos a Catalunya, considerant si assisteixen o no al Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa. Com a tendència general, els resultats mostren que els participants s’identifiquen amb el grup romanès, català i espanyol, si bé d’una manera asimètrica. De totes les variables analitzades, les més influents en les autoidentificacions són les actituds lingüístiques, l'ús de les llengües i la intensitat de la identificació dels pares. A més a més, les autoidentificacions tenen un paper diferent a l’hora d’explicar les condicions d’adaptació a Catalunya. Per últim, també es troben clares diferències en funció de l’assistència o no al Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa. Els i les joves que hi han assistit tendeixen a manifestar més obertura cap al multiculturalisme i, tot i mantenint la identificació amb el grup romanès, la seva identificació amb el grup català sembla tenir un paper més central en el procés d'integració i adaptació. Les seves implicacions de cara a la construcció d’una societat cohesionada són discutides.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno