Ir al contenido

Dialnet


Los procesos de integración regional en América Latina: un análisis comparativo a partir de la Teoría de Áreas Monetarias Óptimas

 • Autores: Xavier Ramírez Roma
 • Directores de la Tesis: Carlos Moslares García (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Ramon Llull ( España ) en 2011
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • A mitjans de la dècada dels noranta Amèrica Llatina va experimentar un fort impuls dels acords d'integració realitzats entre països de la regió i respecte a tercers. Com a resultat d'aquest procés, es varen enfortir acords ja existents, com el Mercat Comú Centreamericà (MCCA) o la Comunitat Andina, i es varen signar nous acords d'integració com el Mercat Comú del Sud (MERCOSUR). L'objectiu d'aquesta investigació se centra en analitzar els tres processos d'integració existents a Amèrica Llatina. En aquest sentit, s'utilitzen alguns criteris i variables descrites en la literatura d'Àrees Monetàries Òptimes, a fi d'avaluar, per a cada àmbit, el grau de preparació de cadascun dels blocs regionals llatinoamericans per aprofundir en el seu procés d'integració regional. D'altra banda, a partir de la Teoria d'Árees Monetàries Òptimes s'elabora un índex agregat amb l'objectiu de conèixer quin dels tres blocs regionals està més preparat per avançar cap una major integració regional. Els resultats suggereixen que en el moment present, dels tres processos d'integració regional analitzats, el Mercat Comú Centreamericà mostra unes condicions més favorables per aprofundir cap a estadis més avançats d'integració regional. També, des de la seva situació actual propera a una unió duanera, el MCCA ha registrat millores significatives en els últims anys en els indicadors d'integració regional analitzats. Tot i així, malgrat aquest progrés observat, el grau d'acompliment dels requisits associats a una àrea monetària òptima, recomanables per aprofundir cap a estadis d'integració regional més avançats com una unió monetària, es pot considerar, en el moment present com dèbil, tant per al MCCA com per la resta de processos analitzats.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno