Ir al contenido

Dialnet


Modelización de la operación de secado de malta, por aire caliente, en lecho fijo y en capa profunda

 • Autores: Miguel Llorca Marqués
 • Directores de la Tesis: Antonio López Gómez (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Lleida ( España ) en 2001
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • El mètode convencional utilitzat en el disseny d'un nou assecador o en la millora d'un existent consisteix a realitzar tota una sèrie d'experiments amb un assecador prototip (en planta pilot o utilitzant, fins i tot, el assecador industrial). Aquest mètode duu amb si normalment una despesa considerable en temps i diners (Nishiyama, 1982).

   La simulació per ordinador representa una eina cada vegada més potent per a realitzar aquestes tasques de disseny i optimització d'equips i operacions unitàries en la indústria agroalimentària en general. En particular, la simulació per ordinador tindrà gran interès en l'optimització de l'operació d'assecat que es porta a terme en la fabricació de malta per a cervesa (Bala, 1983).

   L'optimització de l'operació d'assecat de malta verda contribuiria a fer més competitiva la indústria espanyola de fabricació de malta, si s'assoleix reduir al mínim el consum energètic i el temps d'assecat (aconseguint així disminuir apreciablement els costos de fabricació). Això és realment interessant si es té en compte que aquesta indústria comença a exportar part de la seva producció de malta afavorint així la sortida de la producció agrícola d'ordi.

   En qualsevol cas per a tractar de modificar les condicions d'assecat de la malta verda també cal tenir en compte la influència d'aquestes condicions d'assecat sobre la qualitat de la malta, per a establir els límits d'actuació en aquest sentit. En general, sobre la qualitat de la malta influirà la qualitat de la matèria primera, l'ordi, i les condicions de procés que s'utilitzin durant la fabricació de malta.

   ----------------------------------------------------------------------------------- Traducció del castellà al català gràcies a:

   + interNOSTRUM: Sistema de traducció automàtica castellà-català + Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Universitat d'Alacant http://www.torsimany.ua.es/ ----------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN:

   El método convencional utilizado en el diseño de un nuevo secadero o en la mejora de uno existente consiste en realizar toda una serie de experimentos con un secadero prototipo (en planta piloto o utilizando, incluso, el secadero industrial). Este método lleva consigo normalmente un gasto considerable en tiempo y dinero (Nishiyama, 1982).

   La simulación por ordenador representa una herramienta cada vez más potente para realizar estas tareas de diseño y optimización de equipos y operaciones unitarias en la industria agroalimentaria en general. En particular, la simulación por ordenador tendrá gran interés en la optimización de la operación de secado que se lleva a cabo en la fabricación de malta para cerveza (Bala, 1983).

   Tal como se detalla a continuación, en los siguientes apartados, la optimización de la operación de secado de malta verde contribuiría a hacer más competitiva la industria española de fabricación de malta, si se logra reducir al mínimo el consumo energético y el tiempo de secado (consiguiendo así disminuir apreciablemente los costes de fabricación). Esto es realmente interesante si se tiene en cuenta que esta industria comienza a exportar parte de su producción de malta favoreciendo así la salida de la producción agrícola de cebada.

   En cualquier caso para tratar de modificar las condiciones de secado de la malta verde también es preciso tener en cuenta la influencia de estas condiciones de secado sobre la calidad de la malta, para establecer los límites de actuación en este sentido. En general, sobre la calidad de la malta influirá la calidad de la materia prima, la cebada, y las condiciones de proceso que se utilicen durante la fabricación de malta.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno