Ir al contenido

Dialnet


Processos microbiològics aplicats a les unitats canines de biodetecció

 • Autores: Lluís Pons Anglada
 • Directores de la Tesis: Ma. de los Ángeles Calvo Torras (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2016
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • L’ús d’unitats canines de treball (UC) per detectar la presència de microorganismes és una especialitat recent dins l’àmbit de les unitats canines de detecció i de seguretat. Una de les principals eines per a l’ensinistrament d’un gos en aquesta especialitat és una font d’olor que provingui del microorganisme que es pretén detectar. Durant la realització d’aquesta tesi doctoral s’ha establert, seguint les pautes del mètode científic, un protocol estàndard de producció de mostres oloroses de fongs i treballant amb diferents microorganismes model. Les tècniques que s’han fet servir, basades en publicacions científiques i mètodes desenvolupats anteriorment, permeten obtenir una solució final que conté la major quantitat possible de components olorosos alhora que esdevé innòcua tant pel gos com per l’instructor o ensinistrador. Un cop definit el mètode d’obtenció de les mostres i aprofitant les característiques dels microorganismes models, es desenvolupa un programa de treball de camp per determinar si aquests fongs poden ser detectats per gossos degudament ensinistrats i quin és el seu llindar de detecció. Finalment, es determina la viabilitat de la implantació de les diferents UC de biodetecció en diferents àmbits del sector agrari per tal de contribuir a una producció agrícola més sostenible i ecològica. The use of canine units to detect the presence of environmental microorganisms is a recent speciality within the field of security working dogs. One of the main tools to train a dog in this specialization is an odour sample from the target microorganism. During the realization of this Thesis a standard protocol for production of odorous samples of fungi has been established, following the guidelines of the scientific method. Techniques that have been used, based on scientific publications, allow to obtain a final solution containing the maximum amount of odorous components while is harmless for the dog and their handler. Once the method for obtaining the odorous samples has been defined, and taking advantage of the characteristics of microorganisms models, a practice working program has been developed to determine if these fungi can be detected by dogs properly trained and which is their detection threshold. Finally, the feasibility of implementing this Canine Units in the agricultural sector has been studied to contribute to a more sustainable and ecological primary production.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno