Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Jane Austen en català

 • Autores: Victòria Alsina Keith
 • Localización: Quaderns: Revista de traducció, ISSN 1138-5790, Nº 25, 2018, págs. 29-46
 • Idioma: catalán
 • Títulos paralelos:
  • Jane Austen in Catalan
 • Enlaces
 • Resumen
  • català

   Aquest article presenta una visió global de les obres de Jane Austen en el panorama literari català. En primer lloc es dona una visió de conjunt de les versions catalanes dels llibres d’Austen, incloses les adaptacions per a escolars, i es situen en el marc de la recepció de la novel·lista a Europa. A continuació es caracteritza breument cadascuna d’aquestes versions: s’esbossen els trets principals de l’obra anglesa, es presenta el traductor i es ressenya la traducció de manera sintètica. S’arriba a la conclusió que s’observa una evolució en les traduccions, que, com més recents són, més tendeixen a buscar la naturalitat i la imitació de l’oralitat.

  • English

   The aim of this article is to present a general picture of Jane Austen’s novels in the Catalan literary scene. In the first place I present an overall view of the Catalan translations of Austen’s books, placing them against the background of the reception of Austen’s novels in Europe. And in the second place I briefly characterize each of these translations, including the adaptations for school reading: I succinctly describe the original work, I then give information about the translator, and I end with a concise appraisal of the translation. In my concluding remarks I point out that a tendency towards naturalness and the imitation of orality can be observed in the more recent translations.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno