Ir al contenido

Dialnet


Resumen de De la llengua oral a la llengua escrita: dos processos algueresos del segle XVI

Maria Pilar Perea

  • L'estudi es proposa, "a partir de l'edició de dos processos de crims, l'aproximació a l'alguerès de les darreries del segle XVI". Es destaquen els aspectes morfològics (sobretot l'àmbit verbal, i una visió conjunta dels aspectes flexius), els aspectes gràfics i lèxics. També és fa una al·lusió al context historicosocial i una visió diacrònica de l'alguerès. Els documents provenen d'un fons privat d'Alguer, i daten de 1598.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus