Ir al contenido

Dialnet


De Dertosa a ?ur??ša L’extrem oriental d’al-?agr al-A?là en el context del procés d’islamització d’al-Andalus

  • Autores: Joan Negre Pérez
  • Directores de la Tesis: Ramon Martí (dir. tes.), Juan A. Barceló (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2013
  • Idioma: catalán
  • Materias:
  • Enlaces
  • Resumen
    • Aquest treball planteja múltiples objectius generals, que podem agrupar en dos grans blocs: en primer lloc, l’estudi històric d’un àmbit espacial concret -la circumscripció de ?ur??ša- durant un lapse cronològic determinat -el trànsit entre l’Antiguitat i el Món Islàmic-, en el qual integrarem totes les fonts històriques al nostre abast i, d'altra banda, l’anàlisi d’una dinàmica social com el procés d’islamització a través de les diverses informacions històriques elaborades durant la realització d'aquesta recerca. Per últim, destaquem també com a un element renovador i remarcable el desenvolupament de noves metodologies i aproximacions per a l’estudi d’aquest procés a partir de l’Anàlisi Espacial i de les diverses eines geoestadístiques que ens proporciona la Geografia Quantitativa. A nivell de continguts, podem dividir aquest treball en tres parts clarament diferenciades: una primera, amb el nom genèric de Context de la Recerca (Bloc I), on s'han plantejat els principals eixos teòrics en què basem les nostres aportacions, un primer estat de la qüestió, general i concret, dels treballs previs i una descripció general del territori d'estudi; en segon lloc, hem plantejat sota el nom De l'estudi de l'observable a l'articulació d'informacions històriques (Blocs II, III i IV) tot el procés que hem seguit per obtenir les dades amb què hem realitzat aquesta recerca, i com a partir d'elles hem construït una sèrie de subjectes històrics i elements d'anàlisi a través de diverses òptiques i metodologies; finalment, la part tercera, anomenada La construcció del discurs històric: dinàmiques de transformació social (Blocs V i VI), aborda les diverses qüestions de major transcendència, des del nostre punt de vista, als debats historiogràfics actuals, tot transformant les informacions històriques obtingudes en una anàlisi detallada de les transformacions socials del territori tortosí, en particular, i peninsular, en general. Així, la recerca que ara presentem ha permès aportar un vast conjunt de noves dades i informacions sobre aquest territori, al mateix temps que ens oferia la possibilitat de plantejar una sèrie de qüestions històriques que ens semblen cabdals en l'actual debat historiogràfic sobre la formació de la societat andalusina. El fil conductor ha estat en tot cas aquest mateix procés de transformació històrica inherent a l'estudi de qualsevol societat pretèrita, pel que sempre que ha estat possible hem tractat de mostrar una imatge diversificada i en constant canvi. La societat d'al-Andalus és un subjecte històric ple de matisos i especificitats en els seus casos d'estudi, això no obstant, pensem que s'han pogut establir fefaentment una sèrie de dinàmiques comunes que poden ajudar a entendre tant el passat del nostre territori específic de treball com del conjunt de l'Estat andalusí en si mateix.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno