Ir al contenido

Dialnet


Aproximació a l'evolució i al comportament derivat de les tècniques constructives utilitzades en els tipus edificatoris exempts destinats a habitatge econòmic a Catalunya (Període 1954-1976)

 • Autores: César Díaz Gómez
 • Directores de la Tesis: Francisco Bassó Birulés (dir. tes.), Fernando Ramos Galino (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Politècnica de Catalunya ( España ) en 2008
 • Idioma: catalán
 • UNESCO :
  • 33 Ciencias tecnológicas
   • 3305 Tecnología de la construcción
 • Enlaces
 • Resumen
  • La tesi planteja l'anàlisi de la resolució tècnica i morfològica dels tipus edificatoris en bloc i torres construides al llarg del període citat, amb l'objectiu de conèixer les raons que van guiar la seva evolució i concretar aspectes relacionats amb el comportament observat pels sistemes constructius amb els que van ser resolts. Per això es disenya una metodologia, generalitzable en la seva aplicació a d'altres tipus edificatoris, fonamentada en l'establiment de les següents unitats bàsiques d'informació i estudi: 1,- la definició constructiva i morfològica dels edificis. 2,- la patologia observada en els mateixos. 3,- les actuacions de reparació , manteniment i millora realitzads des de que van ser construits i el seu cost. 4,- la normativa tècnica vigent durantl'època en que es van construir. Els resultats obtinguts revelen una gran heterogeneïtat en les tècniques constructives aplicades, expliquen aspectes específics del comportament experimentat per a cadascuna d'elles, estableixen les relacions més significatives existents entre la morfologia dels edificis analitzats i les dites tècniques, i determinen la distribució dels costos de les actuacions realitzades en funció de les partides funcionals on es van destinar, el tipus d'operacions portades a terme i la inversió econòmica per vivenda realitzada en cadascun dels conjunts estudiats.

   La tesis plantea el análisis de la resolución técnica y morfológica de los tipos edificatorios en bloque y torres construidos a lo largo del periodo citado, con el objetivo de conocer las razones que guiaron su evolución y concretar aspectos relacionados con el comportamiento observado por los sistemas constructivos con que fueron resueltos. Para ello se diseña una metodología, generalizable en su aplicación a otros tipos edificatorios, fundamentada en el establecimiento de las siguientes unidades básicas de información y estudio: 1,- la definición constructiva y morfológica de los edificios. 2,- la patología observada en los mismos. 3,- las actuaciones de reparación, mantenimiento y mejora realizadas desde que fueron construidos y su costo. 4,- la normativa técnica que rigió durante la época en que se construyeron. Los resultados obtenidos revelan una gran heterogeneidad en las técnicas constructivas aplicadas, exponen aspectos específicos del comportamiento experimentado por cada una de ellas, establecen las relaciones más significativas existentes entre la morfología de los edificios analizados y dichas técnicas, y determinan la distribución de los costos de la actuaciones realizadas en función de las partidas funcionales donde se destinaron, el tipo de operaciones llevadas a cabo y la inversión económica por vivienda realizada en cada uno de los conjuntos estudiados.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno