Ir al contenido

Dialnet


Introducció del portafoli de l'estudiant i del portafoli docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra

 • Autores: Mireia Valero Marcet
 • Directores de la Tesis: Jordi Pérez Sánchez (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Pompeu Fabra ( España ) en 2007
 • Idioma: catalán
 • ISBN: 978-84-690-3934-2
 • Depósito Legal: B.7431-2007
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • català

   Sha introduït el portafoli com a instrument dautoprenentatge i acreditació en dues modalitats diferents: el portafoli daprenentatge de lestudiant i el portafoli docent del professor. El primer sha aplicat per al desenvolupament de quatre competències transversals (comunicació oral davant dun auditori, comunicació escrita, cerca dinformació-ús de noves tecnologies i treball en equip) en els estudiants de cinquè curs de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra durant els cursos 2003-04 i 2004-05. Es presenta la guia elaborada, el procés dimplementació, les actituds i satisfacció dels participants (estudiants i tutors) i un estudi dobjectivitat de la seva avaluació. Els resultats positius obtinguts han propiciat lextensió de lexercici des de linici de la carrera. Parallelament, sha invitat al professorat a confeccionar el seu portafoli docent mitjançant lelaboració i distribució duna guia del portafoli docent.

  • English

   Portfolio as a learning and accreditation tool has been introduced at the Faculty of Heath & Life Sciences at Pompeu Fabra University in two different applications, student portfolio and teaching portfolio. Student portfolio has been applied to support some generic skills development (oral communication, written communication, information search, high technologies use and team work) at the 5-year Biology course students, during two academic years (2003-04 and 2004-05). We present portfolios guide, implementation process, satisfaction and attitudes of all participants (students and tutors) and objectivitys investigation of the assessment process. As a result, we have obtained positive outcomes that have supported the decision of extending the portfolio experience from the very beginning of the career. On the other side, faculty was invited to start its own teaching portfolio with the support of a teaching portfolio guide.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno