Ir al contenido

Dialnet


Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades. Estudio de caso: Comunidad Ómnia-Barrio el Raval, Barcelona

 • Autores: Luis Carlos Obando Arroyave
 • Directores de la Tesis: Jordi Riera i Romaní (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Ramon Llull ( España ) en 2007
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • español

   Aquesta investigació estudia les estratègies pedagògiques i comunicacionals que s'utilitzen avui per reduir la "fractura digital" (tecnologia i de coneixement) entre les persones que utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i aquelles que no tenen accés o no les saben utilitzar. L'estudi explora, descriu, analitza i interpreta la manera com les TIC s'estan implantant i utilitzant en les comunitats locals que tenen un risc d'exclusió social i tecnològica.

   Per aconseguir els seus objectius, la investigació es realitza en un escenari real com és la Comunitat Òmnia del barri del Raval de Barcelona, Espanya, i de manera específica en el seu Telecentre o sala-mediàtica. Abordem aquest estudi a partir del disseny d'una sèrie de categories i d'uns indicadors que ens permeten mesurar, interpretar i analitzar l'ús i l'impacte d'aquestes tecnologies en el desenvolupament cultural d'aquesta comunitat, però igualment pretén que aquesta metodologia dissenyada pugui ser aplicable a altres comunitats amb característiques similars a l'estudiada.

   L'estudi travessa dos camps com són el desenvolupament social i comunitari de les localitats, per un cantó, i el de l'ús de l'impacte que tenen les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la pedagogia social, per l'altra banda. En aquest sentit, l'objectiu fonamental de la tesi consisteix a realitzar un diagnòstic descriptiu i en profunditat dels canvis i nous escenaris reals i virtuals que apareixen en l'anomenada "Societat de la Informació", i de la manera com les comunitats locals estan implantant aquestes tecnologies per potenciar el seu desenvolupament cultural i comunitari.

   RESUMEN: Esta investigación estudia las estrategias pedagógicas y comunicacionales que se utilizan hoy para reducir la brecha digital (tecnológica y de conocimiento) entre las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aquellas que no tienen acceso o no saben como utilizarlas. El estudio explora, describe, analiza e interpreta la manera como las TIC se están implementando y usando en las comunidades locales que tienen un riesgo de exclusión social y tecnológica.

   Para lograr sus objetivos, la investigación se realiza en un escenario real como es la comunidad Ómnia del barrio el Raval de Barcelona, España, y de manera específica en su Telecentro o sala-mediática. Abordamos este estudio a partir del diseño de una serie de categorías y de unos indicadores que nos permiten medir, interpretar y analizar el uso y el impacto de estas tecnologías en el desarrollo cultural de esta comunidad, pero igualmente pretende que esta metodología diseñada pueda ser aplicable en otras comunidades con características similares a la estudiada.

   El estudio cruza dos campos como son el desarrollo social y comunitario de las localidades, por un lado, y el del uso e impacto que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la pedagogía social, por el otro. En este sentido, el objetivo fundamental de la tesis consiste en realizar un diagnóstico descriptivo y en profundidad de los cambios y nuevos escenarios reales y virtuales que aparecen en la llamada Sociedad de la Información, y de la manera cómo las comunidades locales están implementando estas tecnologías para potenciar su desarrollo cultural y comunitario.

  • English

   This research paper studies the pedagogical and communicational strategies used today to reduce the digital gap (in technology and knowledge) between those who use the new information and communication technologies (ICT) and those with no access to them or who do not know how to use them. The study describes, explores, analyzes and interprets the way in which ICT are being implemented and used among the local communities that are at high risk of social and technological exclusion.

   In order to achieve its objectives, the study was carried out under real-life conditions among the Ómnia Community of the Raval neighbourhood, in Barcelona, Spain, and specifically in its Telecentre or socio-media lounge. We undertook the study by first designing a series of categories and indicator that would allow us to measure, interpret and analyze the use and impact of these technologies on the communitys cultural development. Our intention was that the methodology we designed might be applied in other communities having similar characteristics to the one under study.

   The study crosscuts two areas, social and community development, on the one hand, and the use and impact of new ICT in social pedagogy, on the other hand. In this sense, the main purpose of our study was to carry out a descriptive and in-depth diagnosis of the changes and new virtual and real scenarios emerging in the so-called Information Society, and the way in which local communities are implementing these technologies in order to maximise their cultural and community development.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno