Ir al contenido

Dialnet


Poder y autoridad en las relaciones internacionales: el control del comercio electrónico en Internet

 • Autores: Josep Ibáñez Muñoz
 • Directores de la Tesis: Caterina García i Segura (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Pompeu Fabra ( España ) en 2004
 • Idioma: español
 • UNESCO :
  • 59 Ciencia política
   • 5901 Relaciones internacionales
    • 590101 Cooperación internacional
    • 590102 Organizaciones internacionales
    • 590103 Política internacional
    • 590105 Problemas de las relaciones internacionales
 • Enlaces
 • Resumen
  • español

   El comerç electrònic a internet està controlat essencialment per actors privats, en la seva majoria empreses i associacions empresarials dels sectors econòmics vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquests actors, en ocasions veritables autoritats, exerceixen el seu poder sobre els mercats electrònics a través de marcs normatius i de configuracions tècniques que els permeten establir les condicions de funcionament de les infraestructures, els codis i els continguts dinternet. El control de les estructures de poder al ciberespai per part dactors privats es realitza amb laquiescència i el suport dalgunes autoritats públiques, especialment les dEstats Units. Aquest control ha reduït els riscos que amenaçaven lexpansió dels mercats electrònics, però al mateix temps ha contribuït a que internet deixi désser un espai predominantment públic, obert, lliure i gratuït per convertir-se en un espai predominantement privat, tancat, controlat i de pagament.

   RESUMEN El comercio electrónico en internet está controlado esencialmente por actores privados, en su mayoría empresas y asociaciones empresariales de los sectores económicos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Estos actores, en ocasiones verdaderas autoridades, ejercen su poder sobre los mercados electrónicos a través de marcos normativos y de configuraciones técnicas que les permiten establecer las condiciones de funcionamiento de las infraestructuras, los códigos y los contenidos de internet. El control de las estructuras de poder en el ciberespacio por parte de actores privados se realiza con la aquiescencia y el apoyo de algunas autoridades públicas, especialmente las de Estados Unidos. Este control ha reducido los riesgos que amenazaban la expansión de los mercados electrónicos, pero al mismo tiempo ha contribuido a que internet deje de ser un espacio predominantemente público, abierto, libre y gratuito para convertirse en un espacio predominantemente privado, cerrado, controlado y de pago.

  • English

   Electronic Commerce on the Internet is controlled essentially by private actors, most of them companies and business associations of the economic sectors related to information and communication tecnologies (ICT). These actors, sometimes like true authorities, use their power on the electronic markets trough normative frameworks and technical standards allowing them to establish the rules of infrastructures, code and content of the Internet. Public authorities, especially in the United States, have offered the private sector their acquiescence and suport in order to control the power structures of the cyberspace. This control has reduced the risks threatening the expansion of the electronic markets, but at the same time it has contributed to the transformation of the Internet, so that a predominantly public, open, free and cheap space is becoming a predominantly private, restricted, controlled and expensive space.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno