Ir al contenido

Dialnet


Factors genètics i ambientals i les seves interaccions com a determinants de l'efecte protector de la paraoxanasa1 en la malaltia cardiovascular

 • Autores: Marta Tomás Mestres
 • Directores de la Tesis: Mariano Sentí Clapés (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Pompeu Fabra ( España ) en 2003
 • Idioma: catalán
 • UNESCO :
  • 24 Ciencias de la vida
 • Enlaces
 • Resumen
  • català

   La present tesi avalua els efectes de certs factors ambientals sobre la paraoxonasa1 (PON1), enzim antioxidant, possiblement protector enfront les malalties cardiovasculars, a través de dos estudis dintervenció i un de transversal. En primer lloc, el tractament amb simvastatina dels pacients amb hipercolesterolèmia familiar, que presentaven una activitat paraoxonasa baixa, sassociava a un increment de lactivitat fins a valors similars als dindividus normolipèmics, independentment dels polimorfismes PON1-55 o PON1-192. En segon lloc, lentrenament físic sassociava a un augment de lactivitat paraoxonasa en els individus QQ i una disminució de la mateixa en els portadors de lal·lel R pel polimorfisme PON1-192. Lincrement de lactivitat paraoxonasa immediatament després de lexercici físic agut era seguit per una disminució subseqüent de lactivitat. La recuperació dels nivells basals dactivitat paraoxonasa a les 24h de lexercici físic agut es donava en els individus QQ independentment del seu estat dentrenament, i en els individus portadors de lal·lel R només quan estan entrenats. En tercer lloc, el consum elevat dàcid oleic comportava un augment de la concentració de c-HDL i de lactivitat paraoxonasa en els homes portadors dels genotips QR i RR del polimorfisme PON1-192, respectivament.

   Paraules claus: paraoxonasa, PON1, genotips, simvastatina, hipercolesterolèmia familiar, interacció gen-dieta, lipoproteïna dalta densitat (HDL), exercici físic agut, entrenament físic, estrès oxidatiu, àcid oleic, oli doliva, peròxids lipídics, malaltia cardiovascular.

  • English

   The present thesis evaluates some environmental factor effects on paraoxonase1 (PON1), an possibly protective against cardiovascular disease antioxidant enzyme, through two intervention studies and a cross-sectional one. First, treatment with simvastatin of the familial hypercholesterolemic patients, which had low paraoxonase activity, was associated with an increase in the activity to values similar to the normolipemic ones, regardless of the PON1-55 or PON1-192 polymorphisms. Second, Regular exercise was associated with an increase in PON1 activity in QQ subjects and with a decrease in R carriers. Increased PON1 activity immediately after a bout of exercise was subsequently followed by a decrease of activity. The recovery of the basal PON1 activity levels at 24 h was found in QQ subjects regardless of their training status and in trained R carriers, but not in untrained R carriers.

   Third, high oleic acid intake was associated with increased HDL cholesterol and PON1 activity levels only in men who were QR and RR of the PON1-192 polymorphism, respectively.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno