Ir al contenido

Dialnet


A ortografia e a gramatica do galego nos estudios gramaticais do seculo xix e primeiros anos do xx

 • Autores: Ernesto Xosé González Seoane
 • Directores de la Tesis: Manuel González González (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universidade de Santiago de Compostela ( España ) en 1992
 • Idioma: gallego
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Constantino García (presid.), Rosario Álvarez Blanco (secret.), Joan Veny i Clar (voc.), Ivo Castro (voc.), Manuel Taboada Cid (voc.)
 • Materias:
 • Resumen
  • Durante a segunda metade do s. XIX, coincidindo coa recuperación literaria do galego, rexístranse os primeiros intentos de describir a súa gramática, de fixar a súa ortografía e de establecer o seu corpus lexical.

   Tomando como base os textos lingüísticos e os que de forma tanxencial tratan temas desta natureza, este traballo trata de aproximarse ós problemas que os primeiros estudosos do galego moderno tiveron que enfrontar á hora de elaboraren un modelo ortográfico e gramatical, ós medios empregados para superalos e ás finalmente recollidas e propostas.

   Polo que se refire ó patrón ortográfico, tras estudar a influencia exercida pola tradición antiga e polos modelos portugués e español, o autor identifica dúas tendencias enfrontadas: unha simplificadora, que concibe a ortografía desde presupostos utilitarios, e outra erudita e de vocación elistista. Con respecto á descrición gramatical, o traballo estuda os paradigmas propostos para cada unha das "partes orationis" e a partir deles achega información sobre os criterios manexados no proceso de fixación da variedade culta. Con estes materiais o autor fornece datos sobre a lingua da época.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno