Ir al contenido

Dialnet


El desenvolupament del cable a Espanya i Catalunya en el marc internacional

 • Autores: Joan Francesc Fondevila i Gascón
 • Directores de la Tesis: Marcial Murciano Martínez (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2002
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • La tesi doctoral, que desglossa amb gran documentació i rigor un objecte destudi original, analitza el desenvolupament del cable a Espanya i Catalunya partint dels casos internacionals més destacats i significatius: Estats Units dAmèrica, França, Bèlgica i el Regne Unit.

   Lautor reflectéis similituts i divergències entre els casos espanyol i català i els models internacionals. A més, també es demostren les particularitats del cas català en el marc espanyol.

   Les tres variables per guiar lestudi de cada cas són la societat civil, levolució legislativa i la indústria. Espanya i Catalunya presenten en aquest sentit semblances amb els Estats Units dAmèrica, ja que limpuls del cable procedeix de la societat civil, en un àmbit eminentment local i en un context dal·legalitat per la innovació del sector.

   La dissecció de la realitat internacional del cable i dels referents teòrics per al desenvolupament daquesta tecnologia (la millor actualment arran de la interactivitat, la creació de riquesa i ocupació i la dinamització del mercat i de la indústria) és fonamental per aprofundir en les aplicacions a Espanya i Catalunya.

   El cas català, en el context dEspanya, presenta com a pedres angulars el consens, el reequilibri territorial i una estructura peculiar dactors. Operadors (Menta i Telefònica Cable Catalunya), el Comissionat per a la Societat de la Informació, Localret, el CAC, el CECABLE i altres investigacions i institucions configuren un panorama procliu al cable. A més, Catalunya acull uns 60 operadors de cable històric (de cable coaxial i nascuts en època dal·legalitat), censats en la tesi i estudiats amb detall.

   Tanmateix, el desenvolupament del cable a Catalunya presenta retards en lextensió, una realitat que respon a factors com les discrepàncies entre els inversors.

   Per tant, certes semblances amb els referents internacionals i una estructura peculiar caracteritzen el cable català i lespanyol.

   The doctoral thesis, which is focused with a great documentation and rigour in an original study matter, analizes the development of cable in Spain and Catalonia from the international most important and significative cases: the United States of America, France, Belgium and the United Kingdom.

   The author establishes similarities and divergences between the Spanish and Catalan cases and the international models. Furthermore, he also shows the particularities of the Catalan case in the Spanish framework.

   The three variables to guide the study of each case are the civil society, the legislative evolution and the industry. Spain and Catalonia present in this sense similarities with the United States of America, because the launch of cable proceeds from civil society, in a local framework, and in a landscape of allegality caused by the innovation in the sector.

   The dissection of the international cable reality and the theoric references for the development of this technology (the best nowadays thanks to interactivity, the creation of richness and job and the dinamization of the market and industry) is essential to go ahead in the applications in Spain and Catalonia.

   The Catalan case, in the framework of Spain, presents as a essential aspects the consensus, the territorial equilibrium and a peculiar structure of actors. Operators (Menta and Telefònica Cable Catalunya), Comissionat per a la Societat de la Informació, Localret, CAC, CECABLE and other researches and institutions configurate a situation which tends to cable. Furthermore, Catalonia has 60 historia cable operators (of coaxial cable and born in allegality era), collected in the thesis and studied with detail.

   However, the development of cable in Catalonia presents delays in the extension, a reality which responds to factors like discrepancies among investors.

   Then, some similarities with the international references and a singular structure characterize the Catalan and Spanish cable.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno