Ir al contenido

Dialnet


Estudi de l'expressió gènica en lipodistròfies congènites i associades a la infecció per HIV-1

 • Autores: Jordi Pere Guallar Morillo
 • Directores de la Tesis: Marta Giralt i Oms (dir. tes.), Francesc Villarroya Gombau (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2008
 • Idioma: catalán
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • Leix destudi principal daquesta tesi és la lipodistrò?a adquirida anomenada síndrome de la lipodistrò?a associada a lHIV-1 i a la HAART (teràpia antiretroviral dalta activitat). Per altra banda també shan estudiat alteracions associades a aquesta síndrome (gepes de búfal), i altres lipodistrò?es congènites que comparteixen certes característiques amb la HALS (síndrome de la lipodistrò?a associada a lHIV-1 i la HAART).

   Les bases etiopatogèniques de la HALS són poc conegudes, però aquesta síndrome indica que el teixit adipós és molt sensible, tant a la infecció de lHIV-1, com als fàrmacs antiretrovirals i, possiblement, a la combinació de tots dos factors.

   Per tal de discernir entre la contribució relativa de fàrmacs i la infecció, es va comparar lexpressió de diferents gens marcadors. Això es va abordar des dun punt de vista transcriptòmic a través de lús dels xips de DNA que representen el genoma humà complet, així com també de lanàlisi més acurat de lexpressió de gens de la funció mitocondrial, gens de la diferenciació i el metabolisme adipocitari, gens dadipoquines i gens dels transportadors de nucleòsids en el teixit adipós subcutani a través de Real Time PCR. Així mateix, aquest estudi es va portar a terme en els següents grups de pacients: individus sans, pacients infectats per lHIV-1 encara no tractats, i pacients infectats per lHIV-1 tractats amb o sense la HALS.

   De forma general, els resultats daquests experiments indiquen que les alteracions de lexpressió gènica en el teixit adipós ja serien presents en pacients infectats pel virus de lHIV-1 que encara no han rebut tractament HAART. En un primer estadi propiciat per la infecció de lHIV-1, es donaria el desenvolupament dun estat in?amatori que ja desencadenaria part de les alteracions observades. A continuació i com a conseqüència del tractament HAART, es produiria una greu alteració de lexpressió dels gens relacionats amb el metabolisme oxidatiu. Finalment, el conjunt de tot aquest procés seria empitjorat en els casos dexposició perllongada al tractament HAART incloent-hi lactivació dapoptosi i el desenvolupament de lipoatrò?a del teixit adipós perifèric.

   A ligual que per a la HALS, les bases moleculars de laparició dun augment progressiu del teixit adipós de la zona dorso-cervical (anomenada gepa de búfal) i laparició de lipomes en pacients portadors de la mutació tRNALys, són desconegudes. Lestudi daquestes alteracions, defectes totalment oposats als de la lipoatrò?a del teixit adipós subcutani, es va realitzar mitjançant lanàlisi de lexpressió gènica de marcadors de la funció mitocondrial, diferenciació adipocitària, in?amació i proliferació cellular a les gepes de búfal, als lipomes dels portadors de la mutació tRNALys, i al teixit adipós subcutani de controls sans i pacients infectats per lHIV-1 sota tractament HAART.

   Així doncs, la lipomatosi deguda a les mutacions de la tRNALys és associada al patró dexpressió alterat de gens clau en la regulació de ladipogènesi. En canvi, el teixit adipós de les gepes de búfal, respecte el teixit adipós subcutani no lipomatós dels pacients HIV-1+ sota tractament HAART, sembla que presentaria alteracions especí?ques en lexpressió gènica dels seus marcadors. Per altra banda, labsència dun estat in?amatori a les gepes de búfal podria explicar part de les diferències de comportament daquesta regió del teixit adipós.

   De forma similar a la HALS, la lipodistrò?a parcial adquirida o la síndrome Barraquer-Simons (APL) és una forma rara de lipodistrò?a progressiva que es caracteritza per latrò?a del teixit adipós daquests pacients. Malgrat la desconeixença de la seva etiopatogènesi, els resultats apunten a una alteració de lexpressió de gens relacionats amb ladipogènesi i la mitocondriogènesi del teixit adipós no atribuïbles a un estat in?amatori ni a la funció mitocondrial.

   "SUMMARY:

   The main study of this thesis is HIV-1 infection/HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) associated lipodystrophy syndrome. However, some other alterations associated to this syndrome like Buffalo Humps have been studied too, as well as inherited lipodistro¬phies which share similar characteristics to HALS (HIV-1/HAART Associated Lipodystro¬phy Syndrome). These inherited lipodystrophies are Barraquer-Simons (APL) and point mu¬tation tRNALys associated lipodystrophies.

   Despite the not well-known aetiology of HALS, this syndrome points towards the sen¬sibility of adipose tissue against HIV-1 infection and HAART drugs, and possibly, to both of them. In means to ascertain whether the drugs or HIV-1 infection play the major role, a gene expression analysis of different markers was performed. Four groups of patients were studied through a transcriptomics and Real Time PCR approach: HIV-1-uninfected healthy controls, HIV-1-infected patients naive to HAART, HIV-1-infected patients under HAART but with no signs of lipodystrophy and patients with full-blown lipodystrophy including pe¬ripheral lipoatrophy. Results indicated a sequential pattern of gene expression modi?cations throughout the process of development of HIV-1 lipodystrophy. Primary events would in¬volve a diffuse in?ammatory status of adipose tissue elicited by HIV-1 infection. This would be followed by a deeper affectation of oxidative metabolism genes as a consequence of HAART.

   On the other hand, the progressive enlargement of adipose tissue in Buffalo Humps alteration and in tRNALys associated lipodystrophy, has also not been ex¬plained previously. Our results point that the absence of a local in?ammatory status in buffalo hump fat may explain in part the differential behavior of this adipose region, whereas in tRNALys, it may be due to an alteration of the expression of key marker genes of regulation of adipogenesis.

   Finally, APL syndrome is a rare form of progressive lipodystrophy. The etiopathogene¬sis of adipose tissue atrophy in these patients is unknown. To get insight in the molecular ba¬sis of lipoatrophy in APL, we investigated gene expression in adipose tissue from a newly di¬agnosed APL patient. It is concluded that adipogenesis and mitochondriogenesis gene ex¬pression is impaired in adipose tissue from the APL patient. "


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno