Ir al contenido

Dialnet


Canvi lingüístic en morfologia nominal a la Conca de Tremp.

 • Autores: Silvia Romero Galera
 • Directores de la Tesis: Emili Boix-Fuster (dir. tes.), Albert Bastardas i Boada (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2002
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • La present tesi pretén aportar noves dades que contribueixin al coneixement de les relacions entre la varietat estàndard i les varietats geogràfiques. A partir de la caracterització d'una comunitat de transició intradialectal, la Conca de Temp, s'analitza l'estat i la direcció del procés de canvi lingüístic que opera en el català nord-occidental, i la incidència que hi exerceixen diversos factors lingüístics i extralingüístics.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno