Ir al contenido

Dialnet


Mecanismos de defensa y prevención de la enfermedad neumocócica en pacientes con infección por VIH

 • Autores: María Peñaranda Vera
 • Directores de la Tesis: Antoni Payeras Cifre (dir. tes.), María del Pilar Roca Salom (tut. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de les Illes Balears ( España ) en 2010
 • Idioma: español
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Feliciano Grases Freixedas (presid.), Sebastian Alberti Serrano (secret.), Mercedes García Gasalla (voc.), Vicenç Falcó Ferrer (voc.), Josefina Liñares Louzao (voc.)
 • Materias:
 • Texto completo no disponible (Saber más ...)
 • Resumen
  • Tesi basada en 4 articles: En el primer s'intentà determinar el valor de la proteina C reactiva i de la manosa unidora de lectines per determinar la gravetat en la pneumònia pneumocòcica concloent que no són útils per predir la gravetat en la pneumònia pneumocòcica.

   El segon és un estudi de casos controls en que es veu que els factors de risc d'infecció pneumocòcica en pacients VIH són l'alcohol, la cirrosi hepàtica i la malaltia pulmonar obstructiva crònica i són factors protectors el tractament retroviral i la vacunació front a pneumococ prèvia amb vacuna polisacàrida (PPV).

   En el tercer article es veu que la vacuna PPV, encara que no evita la malatia penumocòcica en tots els casos, té beneficis adicionals en pacients VIH, ja que els malalts ingressats per malaltia pneumocòcica vacunats tenen menys mortalitat i menys complicacions i una estada hospitalària més curta que els no vacunats.

   El darrer article és un assaig clínic que compara la vacunació doble front a pneumococ amb vacuna polisacàrica (PPV) i vacuna conjugada(CPV) front a una sola vacuna PPV en pacients VIH, es veu que la resposta inmune en quant a quantitat d'anticosos i qualitat (afinitat dels anticosos pels serotips de pneumococ) ès similar en els dos esquemes de vacunació i que les dues vacunes són segures.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno