Ir al contenido

Dialnet


Estudi de l'estrès oxidatiu i del perfil metabòlic de malalts renals crònics no dialitzats i dialitzats

 • Autores: Mónica Muñoz Cortés
 • Directores de la Tesis: Alberto Martínez Vea (dir. tes.), Marta Romeu Ferrán (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2016
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • La malaltia renal crònica (MRC) representa un gran desafiament per als sistemes de salut públics. Els pacients amb MRC presenten alteracions metabòliques causades per la pròpia disfunció renal, que es reflecteixen a la seva clínica i estan molt lligades amb l’estat d’estrès oxidatiu que pateixen. El present treball té com a objectiu estudiar el nivell d’estrès oxidatiu dins la MRC en dos fases: abans que sigui necessari el tractament amb diàlisi i en pacients amb diàlisi, així com també determinar les alteracions metabòliques derivades de la MRC. Els biomarcadors clínics tradicionals de la funció renal (urea en sang i creatinina sèrica) no són prou sensibles o específics i només augmenten significativament quan la MRC està en fases avançades. Per tant, es necessiten biomarcadors més sensibles i primerencs de la MRC. Aquests biomarcadors específics podrien també permetre el diagnòstic precoç de la malaltia renal i millorar el tractament terapèutic, amb la conseqüent reducció de les càrregues personals i econòmiques. Gràcies a la metabolòmica, es poden estudiar els perfils metabòlics dels malalts per tal de trobar nous biomarcadors de la malaltia. També es valora en aquest treball la possible relació entre l’estat oxidatiu o el perfil metabòlic i l’etiologia de la MRC, així com la relació entre aquests perfils diferencials i les alteracions que normalment acompanyen a la MRC. La enfermedad renal crónica (ERC) representa un gran desafío para los sistemas de salud públicos. Los pacientes con ERC presentan alteraciones metabólicas causadas por la propia disfunción renal, que se reflejan en su clínica y están muy ligadas con el estado de estrés oxidativo que sufren. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el nivel de estrés oxidativo en la ERC en dos fases: antes de que sea necesario el tratamiento con diálisis y en pacientes con diálisis, así como determinar las alteraciones metabólicas derivadas de la MRC. Los biomarcadores clínicos tradicionales de la función renal (urea en sangre y creatinina sérica) no son suficientemente sensibles o específicos y sólo aumentan significativamente cuando la MRC está en fases avanzadas. Por lo tanto, se necesitan biomarcadores más sensibles y tempranos de la MRC. Estos biomarcadores específicos podrían también permitir el diagnóstico precoz de la enfermedad renal y mejorar el tratamiento terapéutico, con la consecuente reducción de las cargas personales y económicas. Gracias a la metabolómica, se pueden estudiar los perfiles metabólicos de los enfermos a fin de encontrar nuevos biomarcadores de la enfermedad. También se valora en este trabajo la posible relación entre el estado oxidativo o el perfil metabólico y la etiología de la MRC, así como la relación entre estos perfiles diferenciales y las alteraciones que normalmente acompañan a la MRC. Chronic kidney disease (MRC) is a major challenge for public health systems. The CKD patients metabolic alterations caused by renal dysfunction itself, which is reflected in his clinic and are closely linked with the state of oxidative stress suffered. This work aims to study the level of oxidative stress in the MRC in two phases: before it required dialysis and dialysis patients, as well as determining the metabolic changes resulting from the MRC. The traditional clinical biomarkers of renal function (serum creatinine and blood urea) are not sufficiently sensitive or specific and only increase significantly when the MRC is in advanced stages. Therefore, we need more sensitive biomarkers of early MRC. These specific biomarkers could also allow early diagnosis of kidney disease and improve the therapeutic treatment, with the consequent reduction of the personal and economic burden. With metabolomics, we can study the metabolic profiles of patients in order to find new biomarkers of disease. Also in this study assesses the possible relationship between the state and the oxidative metabolic profile and the etiology of MRC, as well as the relationship between these profiles differentials and changes that normally accompany the MRC


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno