Ir al contenido

Dialnet


Wastewater treatment by anammox process : a short-circuit in the natural nitrogen cycle

 • Autores: Ana Dapena-Mora
 • Directores de la Tesis: Ramón Méndez Pampín (dir. tes.), José Luis Campos Gómez (codir. tes.)
 • Lectura: En la Universidade de Santiago de Compostela ( España ) en 2007
 • Idioma: español
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Ignacio Tejero Monzón (presid.), Anuska Mosquera Corral (secret.), Luis Manuel Ferreira de Melo (voc.), Jesús Colprim Galcerán (voc.), Elzbieta Plaza (voc.)
 • Materias:
 • Resumen
  • O presente traballo céntrase na eliminación de nitróxeno no tratamento de augas residuais mediante o proceso ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation process) como alternativa ó proceso convencional de nitrificación-desnitrificación.

   No proceso anammox, bacterias tipo Planctomycete combinan amonio e nitrito (como aceptor de electróns) transformándoos directamente a nitróxeno gas, en condicións anóxicas e sen emitir óxido nitroso. O proceso é autotrófico, polo que non é preciso engadir materia orgánica. O proceso anammox débese combinar cunha primeira etapa de nitrificación, na que soamente é preciso nitrificar unha parte do amonio a nitrito, supoñendo isto un menor consumo de osíxeno e de enerxía. Este proceso permitiría, polo tanto, minimizar o impacto medioambiental e os custes do proceso. Na primeira etapa da tese estudiáronse as condicións idóneas para illar e desenrolar biomasa anammox a partir dunha lama mixta de depuradora, coa fin de poder aplicar este novo proceso nas plantas nas que non se dispoña deste tipo de biomasa. Estudiouse a viabilidade de levar a cabo este proceso en reactores gaslift e SBR (Sequential Batch Reactor), así como a optimización das condicións necesarias para favorecer o crecemento de dita biomasa.

   A continuación analizouse a operabilidade de reactores anammox. Para iso levouse a cabo un estudio da estabilidade a longo prazo da operación do proceso anammox nun reactor SBR e nun reactor gaslift. Observáronse episodios ocasionais de flotación da biomasa que se trataron de contrarrestar nunha segunda parte do estudio, desenrolando unha estratexia baseada nunha nova distribución do ciclo de operación do SBR coa introducción dun período adicional de mestura. Desta forma conseguiuse aumentar a concentración de biomasa no sistema ao diminuír a concentración de sólidos no efluente do reactor e diminuír o Índice Volumétrico de Lama (IVL).

   Coa fin de poder aplicar este proceso ao tratamento de


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno