Ir al contenido

Dialnet


La carrera investigadora de les professores universitàries

  • Autores: Cristina Guillamón Ramos
  • Directores de la Tesis: Marina Tomás i Folch (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2012
  • Idioma: catalán
  • Materias:
  • Enlaces
  • Resumen
    • La finalitat de la tesi doctoral és analitzar els condicionants que influeixen en la carrera de les professores universitàries quant a investigadores i per a això s’han definit tres objectius: (a) descobrir les motivacions per les quals les dones investiguen; (b) copsar la percepció que les acadèmiques tenen respecte la seva carrera investigadora i (c) esbrinar els condicionants que les acadèmiques troben al llarg de la seva carrera investigadora per motius de gènere. S’ha explicat la carrera investigadora a la universitat; s’han recollit els condicionants de la mateixa –dividint-los en condicionants socioculturals, institucionals i/o personals- i s’ha fet un compendi de mesures a favor de la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit. Quant a metodologia, s’ha optat per les històries de vida, o segons la classificació de Pujadas (1992), els relats biogràfics paral·lels. La mostra va ser seleccionada intencionadament entre el PDI i altre personal investigador de la UAB segons els criteris: (a) àrea de coneixement; (b) departament amb major i menor percentatge de dones per àrea i (c) categoria professional, sempre i quan sigui condició sine qua non estar en possessió del títol de doctora. A banda d’entrevistes, es va analitzar el curriculum vitae de les investigadores així com la informació de les dades del departament al que estan adscrites per tal d’aprofundir i contextualitzar la informació. Quant a conclusions, el primer objectiu constata que la socialització i l’educació rebuda per part de la família i el professorat tendeixen a influir, per exemple, en l’elecció de la titulació. El fet de seguir estudis doctorals depèn de diversos factors, però sembla ser important el fet de col·laborar en grups de recerca durant els darrers anys de la titulació i l’obtenció d’una beca. A nivell social hi ha un gran desconeixement sobre què és la recerca, la carrera investigadora, etc. En aquest sentit, cal introduir mesures que permetin apropar la ciència a la societat; estimular més jovent vers la recerca; incidir en la formació del professorat i oferir orientació en el moment de decidir els estudis universitaris i/o doctorals. Respecte al segon objectiu, sembla que la carrera investigadora no està exempta de dificultats, especialment donades les condicions en què aquesta es desenvolupa –la cultura universitària, la pertinença a xarxes, l’excel·lència científica, les acreditacions i avaluacions de la recerca, la posició de les dones dins el col·lectiu investigador, etc. Les expectatives professionals de les investigadores varien segons el moment de la carrera en què es troben (acreditar-se, aconseguir una posició estable, preparar una propera jubilació, etc.) i, en general, recomanen seguir la carrera investigadora. És per tot això que cal aprofundir en l’anàlisi de la cultura universitària i les pràctiques acadèmiques des del punt de vista de gènere per tal d’aturar la segregació de gènere, afavorir la presència de dones a les posicions més elevades de la carrera i als comitès i avançar vers la igualtat d’oportunitats. Finalment, el tercer objectiu posa de manifest que a la universitat, i en l’àmbit de la recerca, predomina una cultura sexuada i es donen pràctiques esbiaixades de gènere. Això és més evident en el cas que les investigadores siguin mare o estiguin a càrrec de persones dependents i hagin de conciliar la vida personal, familiar i professional. En aquest sentit, cal introduir i potenciar mesures que afavoreixin la conciliació, mesures que no només han de ser beneficioses per les dones, sinó també per als seus col·legues i que conduiran a una cultura institucional més igualitària.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno