Ir al contenido

Dialnet


Una anàlisi dels determinants i els processos d'adquisició de les qualificacions laborals

 • Autores: Josep Banyuls Llopis
 • Directores de la Tesis: Josep María Jordán Galduf (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 1997
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RODERIC
 • Resumen
  • UNA ANALISI DELS DETERMINANTS I ELS PROCESSOS D¿ ADQUISICO DE LES QUALIFICACIONS LABORALS L`objecte és realizar una anàlisi de les característiques que presenten els principals determinantes de les qualificacions laborals així com dels procesos d`adquisició d`aquestes. La perspectiva plantejada s`insereix plenament en el camp de l`economia laboral, considerant con un element central la relació social d`ocupació. Partim d`una concepció de les qualificacions àmplia, atès que considerem aquestes com una construcció social complexa, que presenta tres àmbits rellevants: el lloc de treball, la persona i l`àmbit social. El primer dels àmbits esdevé l`element que conforma els determinants de la qualificació laboral. En aquest, hem considerat com a particularment rellevants la tecnología així com les diferents formes d`organització del treball. Tots dos son aspectos que delimiten les característiques dels llocs de treball i que per tant defineixen quines son les qualificacions que ha de posseir la persona per ocupar- los. El segon dels àmbits considerats es el que fa referencia a la persona. Aquest ens remet als procesos d`adquisició de les qualificacions. Hem partit d`una perspectiva d`anàlisi que considera con a element fonamental els procesos d`aprenentatge. Aquests procesos es poden analitzar a partir de la consideració de dos àmbits. Per altra banda el sistema productiu, on l`experiència laboral i la formació en el lloc de treball son Claus. Per últim hem planejat tambe les qüestions que fan referencia al que hem denominat àmbit social. Aquest te incidencia en molts aspectos, pero fonamentalment ens ha semblat especialment important la seua relevancia en enquadrament profesional. Es a partir de la regulació legal de la classificacions profesional on es posa clarament de manifest com el comportament dels agents socials configura les qualificacions laborals. Tot aquest marc analític ha estat aplicat en el sector d`arts grafiques al país valencià.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno