Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Literatura galega do muller

Imagen de portada del libro Literatura galega do muller

Información General

Otros catálogos

Descripción principal

  • Literatura galega da muller contén un conxunto de estudios sobre distintos aspectos da nosa producción feminina, precedido por toda unha homenaxe á actitude intelectual e vital de Virginia Woolf.

    Aínda que a autora máis estudiada sexa Rosalía de Castro, aparecen tamén traballos sobre outras contribucións femininas á poesía, ao ensaio, a narrativa, ao teatro ou a literatura infantil e xuvenil. Deste xeito, conxúganse fenómenos tan decisivos neste terreo como a problemática social da escritora, a controversia sobre a especificidade da escrita feminina, o sufraxismo e o antisufraxismo, as relacións entre feminismo e nacionalismo, o comportamento literario da muller, etc.

    A súa análise abórdase desde un pluralismo metodolóxico e interdisciplinar que vén dado pola utilización das máis diversas aportacións universais, particularmente, da xinocrítica e da crítica literaria feminista. Trátase, pois, dun libro pioneiro e necesario, de obrigada lectura para todos os interesados na literatura galega e na problemática da muller.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno