Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Sustainable Coastal Communities: Un caso de estudo en Galicia

 • Autores: Rubén Camilo Lois González, Ángeles Piñeiro Antelo
 • Localización: AGALI journal: journal of social sciences and humanities, ISSN-e 2444-2445, ISSN 2253-9042, Vol. 2, Nº. 2, 2012, págs. 1-8
 • Idioma: inglés
 • Títulos paralelos:
  • Comunidades Costeiras Sustentables: Un caso de estudo en Galicia
 • Enlaces
 • Resumen
  • galego

   En Galicia existe unha forte concentración da poboación e da actividade económica ao longo da costa, onde se localizan as máis importantes áreas urbanas e metropolitanas da rexión. A pesca supón un importante motor no desenvolvemento económico do litoral. Nestas comunidades coexisten sistemas de produción artesanal con outros moi innovadores, e desenvólvense algúns modelos de xestión cooperativa dos recursos que supoñen fitos no desenvolvemento sostible e na conservación ambiental nestes territorios. Algúns destes exemplos, como o desenvolto na confraría de Pescadores de Lira, serán tratados con detalle ao longo do texto. Nas últimas décadas puxéronse en marcha experiencias innovadoras, nacidas en pequenos portos, que moitas veces son transmitidas e difundidas como boas prácticas ao resto do territorio galego e español, e que permiten que Galicia siga estando á cabeza das rexións españolas pola súa importancia pesqueira. Palabras Chave: Pesca, Comunidades Costeiras Sustentables, Boas prácticas

  • English

   In Galicia a large part of the population and economic activity is to be found along the coast, where the most important urban and metropolitan areas of the region are located. Fishing is the driving force for economic development in coastal Galicia. In these communities modern craft production systems coexist with other more modern systems, and some models of cooperative resource management are developed, accounting for sustainable development and environmental conservation in these areas. Some of these examples, as that unfolded in the Fishermen's Association of Lira, will be dealt with in detail in the text. During the last few decades innovative experiences have been launched, founded in small ports, which are often transmitted and disseminated as the best practice for other Galician and Spanish territories, and allow Galicia to remain at the head of the Spanish regions because of its fishing importance.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno