Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Transición demográfica e demanda de vivenda en España: Explorando interaccións

  1. [1] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

   Gran Canaria, España

 • Localización: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN-e 2255-5951, ISSN 1132-2799, Vol. 27, Nº. 2, 2018, págs. 19-32
 • Idioma: gallego
 • Enlaces
 • Resumen
  • galego

   O avellentamento demográfico e as novas estruturas familiares afectan significativamente ás preferencias relativas á escolla do tipo de vivenda, e á escolla da zona de residencia. Estes resultados teñen relevancia no deseño das políticas públicas en materia de vivenda aefectos de axustar a oferta de vivenda ás características da demanda coa finalidade defacer un uso máis eficiente dun recurso escaso como é o solo, prevendo unha maior demanda asistencial nas cidades grandes non só por mor do avellentamento demográfico,senón tamén, pola maior concentración dos maiores en torno ás cidades grandes.

  • English

   The aging process and new family structures significantly affect the choice of housing typeand residence area. These results are relevant in the design of public policies, e.g. in orderto adjust the housing supply to the characteristics of the demand, so as to make a moreefficient use of scarce resources such as the ground and foreseeing a greater care demandin big cities, not only due to the aging of the population, but also because of the greaterconcentration of the elderly around big cities.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno