Ir al contenido

Dialnet


A coumarin derivative covalently immobilized on sensing membrane as a fluorescent carrier for nitrofurazone


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno