Ir al contenido

Dialnet


Els historicismes de la revolució liberal: nous significats per als espais de Barcelona

  • Autores: Jordi Roca Vernet
  • Localización: Cercles: revista d'història cultural, ISSN-e 1139-0158, Nº. 19, 2016, págs. 305-330
  • Idioma: catalán
  • Enlaces
  • Resumen
    • L’historicisme fou un element comú de la cultura liberal a Catalunya i adoptà diverses formulacions entre moderats i progressistes. Aquesta recerca se centra en la seva projecció en els espais de Barcelona. A través de la seva popularització, l’historicisme va permetre que el món popular se l’apropiés. L’enderroc de la Ciutadella es convertí en el projecte culminant de l’historicisme popular i democràtic, i la materialització del seu lideratge, en la transformació urbanística de la ciutat, iniciada amb la revolució liberal. L’historicisme popular formulà la seva pròpia historicitat del canvi polític a partir dels discursos historicistes precedents de moderats i progressistes


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno