Ir al contenido

Dialnet


Els espais de comunicació col·lectiva i el seu aprofitament didàctic pel Món Clàssic: dels fòrums d'intranet a les xarxes socials

    1. [1] Universitat de Barcelona
  • Localización: Anuari de Filologia. Antiqva et Mediaevalia, ISSN-e 2014-1386, Nº. 4, 2014 (Ejemplar dedicado a: Homenatge a Pere-Enric Barreda Edo (1964-2014)), págs. 55-65
  • Idioma: catalán
  • Enlaces
  • Resumen
    • El present article explora els mitjans de comunicació col∙lectiva de què disposen els entorns virtuals i les seves possibles aplicacions a la didàctica. Es parteix dels espais de comunicació que estan presents a l’entorn virtual universitari, com són els fòrums de les intranets i de les noves plataformes educatives, però també s’analitza l’ús de les xarxes socials i la seva presència, cada cop més habitual, en àmbit acadèmic. Finalment, es presenta un cas d’estudi basat en una experiència didàctica amb el fòrum de debat per alumnes de Cultura Clàssica. Com a resultat, s’ofereix una perspectiva complementària a les observacions ja existents sobre les dinàmiques d’aprenentatge en espais col·∙lectius i es fa l’aportació d’una realitat concreta, a través de la qual es pot comprovar com l’ús aquests espais genera noves possibilitats formatives.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno