Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Lideratge pedagògic, lideratge compartit

  • Autores: Carme Carbonell
  • Localización: Escola catalana, ISSN 1131-6187, Vol. 45, Nº. 464, 2010, págs. 4-5
  • Idioma: catalán
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La introducció al Projecte de Llei d'educació del concepte "lideratge educatiu" comporta a hores d'ara un munt d'interpretacions matisades segons les diferents mirades amb les quals s'observa. Tanmateix, no és la meva intenció entrar en el debat de la terminologia i em quedaré només amb la definició que en fa Bolívar... ("Si s'entén com a lideratge la capacitat d'influir sobre altres persones, no basada en el poder o en l'autoritat. Si aquesta influència va dirigida a la millora dels aprenentatges en diem lideratge pedagògic...") per exposar algunes pràctiques que poden il·lustrar la renovació d'un centre en benefici de l'alumnat i la seva comunitat; en definitiva, per millorar el clima escolar.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno