Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Construir l'aula i l'escola des de la condició humana

  • Autores: Marga Esteban, David Vilalta i Murillo
  • Localización: Guix: Elements d'acció educativa, ISSN 0213-8581, Nº. 368, 2010 (Ejemplar dedicado a: Projectes interdisciplinaris), págs. 73-79
  • Idioma: catalán
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L'aula i l'escola són espais que es construeixen i que adquireixen vida en la mesura que els habitem persones amb les nostres històries enteses des d'una perspectiva horitzontal, com a experiència vital actual, i horitzontal, com a espècie humana. L'article ens mostra i ens argumenta com podem aprendre i conviure a partir de situacions quotidianes en diàleg amb l'altra persona, amb les altres persones, amb la qual cosa fem de l'aula una comunitat que indaga.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno