Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Postdivisional Synthesis of the Sporosarcina ureae DNA Translocase SpoIIIE either in the Mother Cell or in the Prespore Enables Bacillus subtilis To Translocate DNA fro the Mother Cell to the Prespore


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno