Ir al contenido

Dialnet


J@ume800. Un viatge virtual per la figura del Conqueridor

  • Localización: Escola catalana, ISSN 1131-6187, Vol. 43, Nº. 452, 2008, págs. 29-30
  • Idioma: español
  • Resumen
    • Els membres del Seminari d'Informàtica de Castelló ens hem volgut afegir a la commemoració del 800 aniversari del naixement del rei Jaume I oferint, al món docent, una eina didàctica que resultarà molt útil a l�hora d'estudiar la figura de Jaume I i, a la societat en general, una via d�esplai i coneixement per tal que s'acosti a la persona i al llegat històric del Conqueridor.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno