Ir al contenido

Dialnet


El pla de les Salines d'Eivissa: Estudi geogràfic

 • Autores: Gabriel Joan Alemany i Morey
 • Localización: Territoris: Revista del Departament de Ciències de la Terra, ISSN 1139-2169, Nº 2, 1999, págs. 55-66
 • Idioma: español
 • Enlaces
 • Resumen
  • English

   The plain of Sant Jordi (also called plain of Ses Salines), situated in the south of Eivissa island, is an area full on natural and anthropologycal values connected to the past; but it’s also a dinamic area where many interests collide, due to the proximity fron the town.

   The research is a general description about this natural and social context.

  • català

   El pla de Sant Jordi (o de les Salines), situat al sud de l’illa d’Eivissa, és una àrea rica en valors naturals i antropològics lligats al passat; però és també un espai viu i dinàmic on conflueixen interessos molt diversos, a causa sobretot de la poca distància que el separa de la capital.

   En el present treball es fa una descripció general d’aquest territori des del punt de vista del medi físic i natural, així com de les activitats humanes que allotja.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno