Ir al contenido

Dialnet


Anthropologie et culture: sur une dette possible Wittgenstein envers Goethe et Spengler

  • Autores: Jacques Bouveresse
  • Localización: Taula: Quaderns de pensament, ISSN 0214-6657, Nº 29-30, 1998 (Ejemplar dedicado a: Ludwig Wittgenstein), págs. 27-42
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • Wittgenstein, que cita pocs autors, cita bastant sovint a Goethe i no és impossible que estigués influenciat bastant profundament per ell i, en particular, per la idea del que Goethe anomena la "morfologia", una disciplina purament descriptiva en la que el metode és totalment diferent del de les ciencies de la natura i presenta analogies bastant remarcables amb el que Wittgenstein considera que ha de ser el metode de la filosofia. És de Goethe de qui Spengler ha manllevat, en La decadència d'Occident, la seva idea de una disciplina morfologica ("la morfologia de la historia universal"), en la que les eines principals són I'analogia i la comparació, considerades com els únics medis que son apropiats a la comprensió de les formes orgàiques, históriques i culturals. Wittgenstein ha reconegut explícitament haver estat influenciat per Spengler. Es interessant demanar-se de quina manera ha pogut ser, primer de tot en la seva concepció del metode a utilitzar en disciplines com I'antropologia, I'estetica i la filosofia, i després en la seva actitud personal respecte al món modem i el seu ús de la idea de decadencia.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno