Ir al contenido

Dialnet


Biblioteques i propietat intel.lectual en la societat de la informació: problemes vells i nous

  • Autores: Ramón Casas Vallès
  • Localización: Item: Revista de biblioteconomia i documentació, ISSN 0214-0349, Nº. 38 (Setembre-desembre), 2004, págs. 7-30
  • Idioma: catalán
  • Enlaces
  • Resumen
    • En l'entorn analògic, l'activitat de les biblioteques discorria a través de pràctiques que funcionaven raonablement bé. La normativa de propietat intel·lectual era adequada per a un tràfic basat en el moviment d'objectes. Els avenços de la tècnica, no obstant, van introduir algunes tensions que van obligar a reajustar les normatives. Les màquines fotocopiadores van estendre l'activitat de la biblioteca a un terreny nou, el de la reproducció. Més recentment, la tecnologia digital ha permès nous objectius que potencien el paper de les biblioteques com a custodis i difusores de la cultura: no només poden distribuir i reproduir, sinó també comunicar obres i prestacions. Algunes d'aquestes possibilitats són vistes com una amenaça pels titulars dels drets de les obres. L'article pretén proporcionar elements per a l'anàlisi dels conflictes jurídics entre aquests titulars i les biblioteques i exposar com el Dret -internacional, comunitari i estatal- els està donant resposta. La materialització de les promeses de la revolució digital, el debat obert amb altres interessants (autors, editors, entitats de gestió, públic) i l'assoliment de solucions equilibrades demanen que el bibliotecari sigui, sinó un expert, sí almenys un bon coneixedor de les qüestions jurídiques que afecten la seva feina.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno