Ir al contenido

Dialnet


Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza
  • Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusia Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari dago lotuta organikoki, eta haren eginkizun nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen informazio-eskaerak betetzea, eta, horretarako, aukera ematen die ikerketak egin, aholkuak eman, erabakiak hartu eta helburu instituzionalekin zerikusia duten gainerako jardueretarako behar duten informazio zientifikoa, teknikoa eta profesionala eskuratu eta zabaltzeko, eta, gainera, beste kanpo-ikertzaile eta -aztertzaile batzuek haiek erabili ahal izatea ziurtatzen du, ahal duen neurrian.
    -----
    La Biblioteca General del Gobierno Vasco, dependiente orgánicamente del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, tiene como función principal satisfacer los requerimientos de información del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi facilitándoles el acceso y difusión de la información científica, técnica y profesional que requieran para sus fines de investigación, asesoramiento, toma de decisiones y demás actividades relacionadas con los objetivos institucionales, asegurando en la medida de sus posibilidades su uso por parte del personal investigador y estudioso externo.

Buscar por nombre

Autores agrupados por:

Búsqueda rápida por Inicial

Esta institución dispone de Dialnet Plus


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus