Ir al contenido

Dialnet


Las imágenes de los interlocutores en el acto de habla "proposición" en francés

 • Autores: Leyre Ruiz de Zarobe
 • Localización: Sintagma: Revista de lingüística, ISSN 0214-9141, Vol. 13, 2001, págs. 35-53
 • Idioma: español
 • Enlaces
 • Resumen
  • català

   L'objectiu d'aquest treball és estudiar l'acte de parla "proposició" a la llum de les teories de la corteria de Brown i Levinson 1987 i Kerbrat-Orecchioni 1992. Amb aquest fi, analitzem la implicació de les imatges dels interlocutors en les diferents realitzacions lingüístiques convencionalitzades de la proposició. Concloem que proposar és un acte ambivalent en la seva repercussió sobre les imatges dels parlants: d'una banda, positiu per al locutor i l'interlocutor, però sobretot amenaçant per a l'interlocutor, ja que les principals formes de proposició s'orienten a atenuar l'amenaça eventual a la independència aliena.

  • English

   The aim of this study is to analyse the speech act "proposal" in light of the theories about politeness proposed by Brown and Levinson 1987 and Kerbrat-Orecchioni 1992. In order to do so, we study the implications of the speakers' faces in the different linguistic realizations that take place in a proposal. We conclude that the speech act "proposal" is an ambivalent act in relation to its effect on the speakers' faces: on the one hand, it concerns the speakers' positive face, but, on the other hand, it may also represent a threat to the hearer's face; thus, most of the forms of the proposal will attempt to lessen the threat of the hearer's negative face.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno