Ir al contenido

Dialnet


Determinants de la concentració plasmàtica de la Lipoproteïna (a)en la malaltia cardiovascular.

 • Autores: Josep Maria Simó Sisó
 • Directores de la Tesis: Jorge Joven Maried (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2003
 • Idioma: catalán
 • ISBN: 84-688-3511-0
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • English

   Lipoprotein (a) is a class of lipoprotein particles resembling low density lipoprotein (LDL) in which apo B100 is covalently linked to a high polymorphic glycoprotein apolipoprotein termed apo(a).

   Although the physiological function of Lp(a) is unknown, numerous epidemiological studies have shown that a high plasma concentration of Lp(a) represent an independent risk factor for the development of coronary heart disease, however some confusing results in some of this studies has been reported.

   Apo(a) shares a high structural homology with plasminogen As plasminogen, apo(a) kringle domains contain Lysine Binding Site(s) (LBS) that interact with residues of lysine. Kringle IV10 of apo(a) is the primary LBS of Lp(a) and is associated with lesion formation on transgenic mice .

   The purpose of this study was · To examine de association of Lp(a) concentration, apo(a) size and Lp(a) lysine-binding site in patients with early onset heart diseases and age matched controls.

   · Search for mutations in the apo(a) kringle IV10 which could alter the LBS activity of Lp(a) · to investigate the decrease in Lp(a) values in samples from controls and patients with established cardiovascular disease that had been frozen for 5 years and to analyze the relationship between such decrease and the number of kringle IV repeats in the smallest and largest isoforms.

   Methods Blood was obtained from survivors of premature myocardial infarction and age matched controls, plasma was measured by immunoturbidimetry , apo(a) genotype was determined by pulsed-field gel electrophoresis, apo(a) phenotype by gel electrophoresis and immunoblotting, LBS activity was measured by a quantitative LBS-Lp(a) immunoassay as previously described. Detection of mutations and polymorphisms in kringle IV10 was revealed by PCR amplification and applying SSCP analysis to the product Results See also:

   Simo JM, Camps J, Vilella E, Gomez F, Paul A, Joven J. Instability of lipoprotein(a) in plasma stored at -70 degrees C: effects of concentration, apolipoprotein(a) genotype, and donor cardiovascular disease. Clin Chem. 2001 Sep;47(9):1673-8.

   Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Figuera L, Virgos C, Sundaram IM, Hoover-Plow J. Polymorphisms in human apolipoprotein(a) kringle IV-10 and coronary artery disease: relationship to allele size, plasma lipoprotein(a) concentration, and lysine binding site activity. J Mol Med. 2001 Jun;79(5-6):294-9.

   Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Pujana MA, Sundaram IM, Hammel JP, Hoover-Plow JL. Impact of apolipoprotein(a) isoform size heterogeneity on the lysine binding function of lipoprotein(a) in early onset coronary artery disease. Thromb Haemost. 2001 Mar;85(3):412-7.

   · In the patients, Lp(a) concentration was higher, apo(a) size was smaller, and LBS activity higher in the small isoforms compared to the controls.

   · We identified a novel mutation in a patient heterozygous for the mutation The mutation W81R previously identified in humans was not found in our sample, but the M75T mutation was frequent.. The genotype TT conferred a significant risk for myocardial infarction but was not associated with the LBS function of apo(a).

   · During storage, mean Lp(a) decreased significantly in samples from patients but not in samples from controls This was not related to the kringle number and was limited to samples with initial plasma Lp(a) concentrations between 41 and 345 mg/L.

   Conclusions · This study suggests an association of high LBS activity in small isoforms of Lp(a) with disease in humans.

   · W81R mutation if present is infrequent in Spanish population · Plasma Lp(a) from patients is less stable than Lp(a) from controls, and the difference is not related to distribution of apo(a) genotypes but may be concentration-dependent. Differential sample stability may complicate the interpretation of several studies.

  • català

   La Lipoproteïna (a) és una classe de lipoproteïna semblant a les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL), en la que lapo B100 està unida de forma covalent a una glicoproteïna molt polimòrfica de mida, anomenada apo(a).

   Si bé la seva funció fisiològica és desconeguda, nombrosos estudis epidemiològics han demostrat que la concentració plasmàtica elevada de Lp(a) representa un factor de risc independent de desenvolupar una malaltia cardiovascular. Alguns daquests estudis però han donat lloc a resultants contradictoris.

   Lapo(a) comparteix amb el plasminogen una forta homologia estructural. Com el plasminogen, sestructura en dominis proteics o Kringles que contenen regions anomenades LBS (Lysine Binding Site)capaces dinteraccionar amb els residus de lisina de les proteïnes. En lapo(a) el Kringle IV10 confereix la funció LBS a la Lp(a).

   El propòsit daquest estudi ha estat el de:

   · Examinar lassociació entre la concentració de Lp(a), la mida de lapo(a) i la funció LBS en pacients amb infart agut de miocardi prematur i els seus respectius controls.

   · Cercar mutacions en kringle IV10 de lapo(a) que puguin alterar lactivitat LBS de la Lp(a).

   · Investigar lefecte que lemmagatzematge de les mostres congelades durant 5 anys té en la concentració de Lp(a) i analitzar la relació daquest efecte amb el número de repeticions del kringle IV dels seus al·lels.

   Mètodes La concentració plasmàtica de Lp(a) va ser mesurada per un mètode immunoturbidimètric, el genotip dapo(a) es va determinar amb una modificació de la tècnica de pulsed-field gel electrophoresis descrita per Lackner i col., el fenotip dapo(a) amb una electroforesi en gel dagarosa i immunoblotting, lactivitat LBS es va quantificar amb un immunoassaig descrit per Hoover-Plow i col. i la detecció de mutacions amplificant la regió del kringle IV10 i aplicant al producte de PCR la tècnica de SSCP .

   Resultats Vegeu :

   Simo JM, Camps J, Vilella E, Gomez F, Paul A, Joven J. Instability of lipoprotein(a) in plasma stored at -70 degrees C: effects of concentration, apolipoprotein(a) genotype, and donor cardiovascular disease. Clin Chem. 2001 Sep;47(9):1673-8.

   Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Figuera L, Virgos C, Sundaram IM, Hoover-Plow J. Polymorphisms in human apolipoprotein(a) kringle IV-10 and coronary artery disease: relationship to allele size, plasma lipoprotein(a) concentration, and lysine binding site activity. J Mol Med. 2001 Jun;79(5-6):294-9.

   Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Pujana MA, Sundaram IM, Hammel JP, Hoover-Plow JL. Impact of apolipoprotein(a) isoform size heterogeneity on the lysine binding function of lipoprotein(a) in early onset coronary artery disease. Thromb Haemost. 2001 Mar;85(3):412-7.

   · En els pacients la concentració de Lp(a) es més elevada, la mida de lapo(a) més petita i lactivitat LBS més alta en les isoformes més petites comparat amb els controls.

   · Hem identificat una nova mutació en heterozigosi en un pacient. La mutació W81R identificada prèviament en humans no ha estat trobada en la nostra mostra en canvi la mutació M75T és freqüent. Aquesta mutació no modifica la funció LBS però el genotip TT sassocia amb risc de patir una malaltia cardiovascular.

   · Durant lemmagatzematge de les mostres la Lp(a) perd immunoreactivitat de forma significativa en pacients però no en controls. Aquesta pèrdua no es relaciona amb el número de kringle i es limita a mostres amb concentracions inicials entre 41 i 345 mg/L.

   Conclusions · Aquest estudi suggereix una associació entre malaltia cardiovascular, activitat LBS elevada i isoformes petites.

   · La mutació W81R, si està present, és molt poc freqüent en la població espanyola.

   · La concentració plasmàtica de Lp(a) dels pacients és menys estable que la dels controls, les diferències no es relacionen amb la distribució dels genotips però poden ser dependents de la concentració Aquestes diferències poden complicar la interpretació dalgun estudis.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno