Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Resumen de Desenvolupament i reutilització dels recursos educatius oberts en la docència universitària: repositoris i usuaris

Gema Santos Hermosa

 • La present tesi doctoral estudia la reutilització dels recursos educatius oberts (Open Educational Resources, OER) dins l’educació superior des d’un punt de vista doble: segons la predisposició i/o preparació dels repositoris de recursos educatius oberts i també tenint en compte les percepcions i/o requeriments dels seus usuaris.

  Per tant, els usuaris i els repositoris d’OER són els protagonistes i constitueixen, per tant, els objectes d’estudi dels dos grans objectiu de recerca: 1. Analitzar el grau de desenvolupament dels repositoris d’OER d’educació superior respecte a les seves funcionalitats de reutilització i els aspectes educatius.

  2. Conèixer les percepcions dels usuaris d’OER a l’hora de reutilitzar aquests recursos. És a dir, establir les consideracions més influents en la seva decisió de realitzar activitats educatives obertes.

  L’objectiu final, que relaciona ambdós estudis, és el d’establir un marc que relacioni les necessitats dels usuaris a l’hora de reutilitzar els recursos oberts amb les funcionalitats que han de disposar els repositoris educatius per tal de facilitar la pràctica de la reutilització. D’aquesta manera, serà possible proposar recomanacions a tenir en compte i que ajudin a dissenyar els repositoris i guiar l’actuació de tots els agents implicats amb els OER, per tal de potenciar la seva reutilització.

  La tesi s’estructura en sis capítols. El primer correspon a una introducció per a contextualitzar l’objecte d’estudi. El segon consisteix en una exhaustiva revisió bibliogràfica sobre els OERs, els repositoris educatius, els usuaris d’OER i les pràctiques educatives obertes, per tal de dibuixar un estat de la qüestió complet. Per una banda, es tracten els antecedents i la progressió del moviment dels OER així com les institucions involucrades i la recerca realitzada. Per altra banda, s’expliquen les característiques dels repositoris educatius i la seva evolució, s’examinen les diferents tipologies d’usuaris d’OER i s’ofereix una panoràmica de les pràctiques educatives obertes.

  En el tercer capítol es porta a terme l’avaluació dels repositoris educatius (primer objectiu de la tesi), sobre la base d’una proposta pròpia d’indicadors de reutilització i aspectes educacionals, elaborada a partir d’una actualització de la revisió bibliogràfica realitzada prèviament, i la definició d’una població de 110 repositoris. Es realitza un anàlisi de contingut de cada lloc web dels repositoris, extraient la informació rellevant per a cada indicador i comprovant la seva presència o absència entre les funcionalitats ofertes pels repositoris. Finalment, s’ha portat a terme una categorització dels repositoris segons el compliment dels indicadors de reutilització i educacionals per tal d’establir el seu grau de desenvolupament.

  El quart capítol està dedicat a estudiar les percepcions dels usuaris d’OER respecte als factors que consideren més o menys importants a l’hora de decidir usar-los, reutilitzar-los o compartir-los (segon objectiu de la tesi). Concretament es presenten els resultats i principals conclusions de l’enquesta en línia ORIOLE Survey 2013, disponible en dues versions idiomàtiques (anglès i espanyol), dirigida a la comunitat internacional d’usuaris d’OER; que formà part del projecte Open Resources: Influence on Learners and Educational project (ORIOLE) .

  En el cinquè capítol es presenten les conclusions que relacionen els estudis realitzats en els dos capítols anteriors: és a dir, repositoris educatius i percepcions d’usuaris d’OER. En primer lloc, s’estableixen connexions entre les influències expressades pels usuaris a l’hora de reutilitzar recursos educatius oberts i els indicadors i dimensions proposats per l’avaluació dels repositoris. En segon lloc, s’arriba a unes conclusions generals que tracten de discernir fins a quin punt els repositoris educatius i les seves funcionalitats donen resposta a les necessitats dels usuaris d’OER quan decideixen realitzar alguna activitat educativa oberta.

  En un capítol final es proposen una sèrie de recomanacions a tenir en compte per la millora de la reutilització dels OER.

  Paraules Clau: Repositoris, recursos educatius oberts, Open Educational Resources, OER, marc d’avaluació, reutització, Educació Superior, Accés Obert, Educació Oberta.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus