Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Projectes col·laboratius per a la millora de la seguretat: Avaluació de la seva aplicació en la prevenció de caigudes i la reducció de la infecció de l’espai quirúrgic en cirurgia colorectal

 • Autores: Carola Orrego Villagrán
 • Directores de la Tesis: Rosa Suñol Sala (dir. tes.), X. Bonfill (tut. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2016
 • Idioma: catalán
 • ISBN: 9788449028182
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Xavier Castells (presid.), Manuel Santiñà i Vila (secret.), Mireia Subirana Casacuberta (voc.)
 • Materias:
 • Enlaces
 • Resumen
  • Introducció: Els sistemes de salut, en un esforç per millorar la qualitat d’atenció, s’han centrat durant els últims anys en reduir la bretxa existent entre la evidència científica i la pràctica assistencial. Una estratègia àmpliament utilitzada per aconseguir aquesta reducció és el model de projectes col·laboratius de millora de la qualitat (PCMQ), tot i que la evidència sobre la seva efectivitat és encara limitada. Objectiu: Contribuir a la millora del coneixement sobre la implementació dels PCMQ en àrees en el que existeix poca evidència de la seva utilització i efectivitat (Prevenció de caigudes i reducció de la Infecció de l’espai quirúrgic (IEQ) en cirurgia colorectal) i explorar l’impacte d’algunes variables estructurals, de pràctica assistencial i de pacients en el comportament dels resultats i de les mesures de procés. Disseny: Estudis quasi-experimentals en series temporals. PCMQ de prevenció de caigudes amb seguiment quinzenal entre novembre del 2007 i abril del 2008. PCMQ de reducció d’IEQ colorectal amb seguiment mensual entre maig del 2009 i febrer del 2010. Intervenció: Implementació dels PCMQ, intervenció de múltiples components adreçada al canvi de pràctica dels professionals mitjançant la creació de xarxes d’aprenentatge entre centres i ’avaluació periòdica d’indicadors de procés i resultats. Entorn: Hospitals i Centres sociosanitaris (CSS) de Catalunya Resultats: En el PCMQ de prevenció de caigudes van participar 48 centres, 36 hospitals i 12 CSS i en el de prevenció de IEQ colorectal, 24 hospitals. En el cas de la prevenció de caigudes, la implementació del PCMQ ha estat associada a la millora de l’acompliment de mesures preventives en un 9,6% i a la reducció del risc relatiu de la taxa de caigudes en un 23%. S’ha establert una relació inversa entre l’aplicació de mesures preventives i la taxa de caigudes (l’aplicació de mesures redueix el risc de caigudes en un 25%). L’existència prèvia d’un programa de prevenció de les caigudes als centres, no ha demostrat estar associat a una menor freqüència de caigudes. Les mesures basals de cada hospital influeixen en el grau de pendent de millora de l’aplicació de mesures preventives de caigudes; a menor nivell de inici dels resultats, major pendent. Al PCMQ de prevenció d’IEQ colorectal, la implementació del PCMQ ha estat associada a la millora de l’acompliment de les mesures preventives d’infecció en 5,6 vegades més que a l’inici del projecte i a la reducció del risc d’infecció d’espai quirúrgic incisional (53%) i organo-cavitària (73%) en cirurgia de colon. No s’ha observat reducció del risc d’infecció en cirurgia de recte. S’han identificat variables relacionades amb les característiques dels pacients i la pràctica professional que influeixen en la taxa d’IEQ i que poden tenir un efecte atenuador (o anul·lador) del pes protector de les mesures preventives. La situació basal dels centres influeix en la pendent de millora. Els hospitals que tenen percentatges basals extrems (menors de 20 i majors de 80) presenten una corba menys inclinada. Conclusió: Una intervenció multi-components basada en la metodologia col·laborativa de qualitat s’ha associat a millores en l’aplicació de mesures preventives i d’alguns dels indicadors de resultats de dos esdeveniments adversos d’alt impacte en pacients ingressats. Els nostres resultats suggereixen que el model de PCMQ pot ser aplicat exitosament amb un grup nombrós de diferents centres tenint el potencial d’impulsar millora de resultats en l’àmbit de la seguretat dels pacients a gran escala. Es necessita més investigació per aconseguir refinar la metodologia i tenir major capacitat de control dels factors que poden afavorir un major impacte dels PCMQ, en especial els que es relacionen amb el vincle estructura-procés i resultat.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno