Ir al contenido

Dialnet


Riscos i beneficis del tractament amb inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (isrs) en dones gestants

 • Autores: Alba Roca Lecumberri
 • Directores de la Tesis: Lluïsa García Esteve (dir. tes.), Susana Subirà Álvarez (codir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2013
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TESEO
 • Resumen
  • Els objectius plantejats en aquesta tesi s’emmarquen en la linea d’investigació sobre els riscs del tractament amb antidepressius al llarg de la gestació així com els riscs de la malaltia no tractada. La investigació s’ha dut a terme a la Unitat de Psiquiatria Perinatal de l’Hospital Clínic de Barcelona que està centrada en l’atenció perinatal de les dones amb trastorns mentals i/o tractament amb psicofàrmacs. La tesi està inclosa dins una línea de recerca més àmplia sobre els riscos i beneficis del tractament amb psicofàrmacs durant l’embaràs i la lactància. L’estudi s’ha centrat en el tractament amb Inhibidors Selectius de la Recaptació de Serotonina (ISRS) ja que aquests són els fàrmacs més usats per a tractar les malalties psiquiàtriques més prevalents. L’interès en aquest àmbit sorgeix de la necessitat d’ampliar el coneixement per al maneig clínic de les dones amb trastorns mentals en tractament amb psicofàrmacs durant l’embaràs ja que, al no poder realitzar-se assajos clínics en aquesta població i al haver-se iniciat l’investigació en aquesta àrea fa pocs anys, els estudis actuals són escassos i mostren resultats contradictoris. Tot això fa necessari realitzar estudis en mostres clíniques per tal d’avaluar els efectes dels fàrmacs tant en la mare com en el fetus i el recent nascut. Fins al moment actual la informació s’ha centrat principalment en el període postpart, tanmateix és necessària la investigació des del període prenatal ja que és en aquest moment on es produeix el desenvolupament fetal i alhora es tracta d’un període de risc per al desenvolupament de la patologia pospart.

   L’objectiu general de la tesi ha estat avaluar els riscs i beneficis del tractament amb antidepressius en dones gestants amb trastorns depressius o d’ansietat. Per a portar a terme l’objectiu general s’ha dividit el treball en dos objectius específics: El primer objectiu de la investigació ha estat la valoració dels efectes en els resultats obstètrics i neonatals associats a l’exposició prenatal a ISRS.

   El segon objectiu ha estat avaluar els factors associats a la discontinuació del tractament amb ISRS al conèixer l’embaràs així com la necessitat de reintroducció del tractament en aquelles dones que el discontinuen.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno