Ir al contenido

Dialnet


"La ""Terra Sigillata"" alt imperial de la vil·la romana de Torre Llauder. Model de consum d'una comunitat privilegiada"

 • Autores: Joan Francesc Clariana i Roig
 • Directores de la Tesis: Marta Prevosti i Monclús (dir. tes.), Ramón Járrega Domínguez (codir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2015
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • "En aquest treball s'estudia la terra sigil·lada provinent de la vil·la romana de Torre Llauder. S'hi troben presents les varietats de sigil·lades: itàliques, tardoitàliques, sudgàl·liques, hispàniques i africanes ""A"". També han estat localitzades, si bé en una proporció molt escassa, sigil·lades de la Producció “A” de la badia de Nàpols, ""Eastern sigillata B” i imitacions d'itàlica. Sorprèn, pel fet de tractar-se d'una vil·la romana, la gran quantitat de material trobat, especialment pel que fa a la sigil·lada hispànica decorada. Tot plegat constitueix un reflex de la dinàmica de comercialització d'aquests productes a l'Antiguitat, així com dels circuïts d'exportació. En el presente trabajo se estudía la Terra Sigillata procedente de la villa romana de Torre Llauder. Se encuentran presentes las variedades de sigillatas: Itálicas, Tardo-itálicas, Sud-gálicas, Hispánicas y Africanas ""A"". También se han hallado, en proporción muy escassa, sigillatas: Producción “A” de la Bahía de Nápoles, Eastern sigillata “B” e imitaciones de itálica. Sorprende, por el hecho de tratarse de una villa romana, la gran cantidad de material, especialmente en la Sigillata Hispánica decorada. Ello, constituye un reflejo de la dinámica de comercialización de estos productos en la Antigüedad, así como de los circuitos de exportación. The present work, is a study on the high-imperial Terra Sigillata deriving from the Roman villa of Torre Llauder. Different varieties of sigillatas arose: the Italian, the Late-Italian, the South-Gaulish, the Hispanic and the African ""A"". It was also found, in scarcer proportions, sigillatas Production “A”, from the Bay of Napols region, Eastern Sigillata “B” and Italian imitations. Surprisingly, although Torre Llauder was a Roman villa, there were found a large amount of materials, especially in decorated Hispanic sigillata. These findings constitute a mirror of the dynamic trade of these products and the exportation networks in ancient times. "


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno