Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


El jaciment dels voltants de la Torre Bargallona: una àrea d’emmagatzematge d’època tardoantiga a Cambrils (Baix Camp)

    1. [1] ATICS, S.L
    2. [2] Àpex, arqueologia i serveis culturals
  • Localización: Actes del IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Vol. 1, 2011, págs. 123-129
  • Idioma: catalán
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)

Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno