Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Construint la integració des de les polítiques públiques i la participació ciutadana: l'experiència de Gandia en el periode 2005-2011

 • Autores: Albert Mora Castro
 • Localización: TS nova: trabajo social y servicios sociales, ISSN 2171-6005, Nº. 10, 2014, págs. 9-24
 • Idioma: español
 • Enlaces
 • Resumen
  • English

   The establishment of immigrants in the area and the cultural diversity that they have brought to our society have made the integration challenge one of our main public goals. In the Valencian region, some towns have been radically changed as a result of this situation. This is the case of Gandia, a town with a 24% foreign population in which several policies for promoting integration and interculturalism have been undertaken. Immigrant organisations have played an important role in the configuration of this town as a pole of diversity. Policies and citizens’ participation are thus two key elements in the process of integration and coexistence in the city. This paper analyzes the role that local government and immigrants’ organizations have played in this process, based on data obtained from comprehensive qualitative research.

  • català

   La instal·lació de la immigració en el nostre territori, i el consegüent increment de la multiculturalitat, ha dut al primer pla de la gestió pública el repte de construir la integració. En el País Valencià, alguns municipis s´han vist radicalment transformats com a conseqüència d´aquesta realitat. És el cas de Gandia, un municipi amb un 24% de població estrangera que va desenvolupar, entre els anys 2005 i 2011, tot un conjunt de polítiques adreçades a promoure la integració i la interculturalitat. L´associacionisme immigrant ha jugat també un paper important en la configuració de la Gandia diversa. La política i la participació ciutadana emergeixen, així, com a actors fonamentals en el procés d´articulació de la integració i la convivència a la ciutat. Aquest article analitza el paper que els poders públics i les associacions d´immigrants han jugat en aquest procés a partir de les dades obtingudes en una ampla investigació de caire qualitatiu.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno