Ir al contenido

Dialnet


Resumen de Lleialtats contraposades? El compromís dels metges amb l'hospital i amb la professió.

Manel Peiró Posadas

 • Aquest treball ha estat motivat per linterès a aprofundir el coneixement de les relacions entre els metges i lhospital on treballen, com a aspecte central de la gestió dels hospitals. Al llarg dels darrers anys, diferents actors del sistema sanitari espanyol i català han manifestat, de manera reiterada, que els metges hospitalaris se senten desillusionats i descontents com a professionals i poc compromesos amb lhospital on exerceixen.

  Els metges viuen una exigència creixent com a professionals i com a membres de lhospital, que també està sotmès a una pressió per millorar-ne la seva eficiència. La doble demanda de lleialtat que viuen els metges ?aquesta exigència de compromís amb la professió i amb lorganització? i la manera com són capaços de compatibilitzar aquests dos compromisos són els aspectes sobre els quals he centrat el meu treball.

  Per portar a terme aquest estudi, he analitzat el grau de compromís dels metges amb lhospital i amb els seus focus més rellevants: el servei i el cap de servei. He analitzat també el grau de compromís amb la professió i les diferents formes de compatibilitzar els dos compromisos. Per a això, he utilitzat el qüestionari de Meyer, Allen i Smith (1993) de compromís organitzatiu i professional, adaptat i validat per al context català, i lhe enviat a 1.650 metges de nou hospitals de la xarxa dutilització pública de Catalunya i nhe obtingut un 40,3% de respostes. Daltra banda, he tingut entrevistes semiestructurades i converses informals sobre la matèria amb diversos facultatius, la qual cosa el que juntament amb els meus coneixements i experiència professional en el sector, mha permès aprofundir en els resultats obtinguts de lanàlisi quantitativa.

  Com a conclusions més importants del meu treball, destaco que, des duna perspectiva global, els metges se senten compromesos amb lhospital, i aquest compromís, que fonamentalment és de caràcter afectiu i degut a la percepció dels sacrificis que han fet al llarg de la seva trajectòria, sincrementa amb el temps, al llarg de la seva carrera professional. Es confirma la importància del servei i del cap de servei com a focus del compromís dels metges, en què destaca que el vincle amb el servei és intens, i per contra, el lligam amb el cap de servei és més feble i decau amb la trajectòria professional del metge. De la mateixa manera, també es confirma la intensitat del compromís dels metges amb la seva professió. Finalment, sobtenen quatre clústers, que corresponen a quatre patrons de resposta diferents dels metges amb relació a la demanda de doble compromís, i només un dels clústers expressa una incompatibilitat clara entre els dos compromisos.

  RESUMEN: Este trabajo ha estado motivado por el interés en profundizar en el conocimiento de las relaciones entre los médicos y el hospital en el que trabajan, como aspecto central de la gestión de los hospitales. En el curso de los últimos años, diferentes actores del sistema sanitario español y catalán han manifestado de manera reiterada que los médicos hospitalarios se sienten desilusionados y descontentos como profesionales y poco comprometidos con el hospital en el que ejercen.

  Los médicos viven una exigencia creciente como profesionales y como miembro del hospital, sometido también a una presión para mejorar su eficiencia. La doble demanda de lealtad que viven los médicos, esta exigencia de compromiso con la profesión y con la organización, y la manera en que son capaces de compatibilizar estos dos compromisos, es el aspecto sobre el que he centrado mi trabajo.

  Para llevar a término este estudio he analizado el grado de compromiso de los médicos con el hospital y con los focos más relevantes, el servicio i el jefe de servicio. He analizado también el grado de compromiso con la profesión y las diferentes formes de compatibilidad de los dos compromisos. Para ello he utilizado el cuestionario de Meyer, Allen i Smith (1993) de compromiso organizativo y profesional, adaptado y validado en el contexto catalán, y lo he enviado a 1.650 médicos de 9 hospitales de la red de utilización pública de Catalunya, obteniendo un 40,3% de respuestas. Por otro lado, he mantenido entrevistes semiestructuradas y conversaciones informales sobre la temática con diversos facultativos, lo que junto con mi conocimiento y experiencia profesional en el sector me ha permitido profundizar en los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo.

  Como a conclusiones más importantes de mi trabajo destaco que desde una perspectiva global, los médicos se sienten comprometidos con el hospital y este compromiso, que fundamentalmente es de carácter afectivo y debido a la percepción de los sacrificios que han efectuado a lo largo de su trayectoria, se incrementa con el tiempo, en el curso de su carrera profesional. Se confirma la importancia del servicio y del jefe de servicio como foco del compromiso de los médicos, destacando la intensidad del vínculo con el servicio y por el contrario, que el vínculo con el jefe de servicio es más débil y decae a través de la trayectoria profesional del médico. De la misma manera, también se confirma la intensidad del compromiso de los médicos con su profesión. Finalmente, se obtienen cuatro clústeres, que corresponden a cuatro patrones de respuesta diferentes de los médicos en relación a la demanda de doble compromiso y sólo uno de los clústeres expresa una clara incompatibilidad entre los dos compromisos.

  SUMMARY: This work has been motivated by an interest in exploring the relationships between doctors and the hospital in which they work, as a central aspect of hospital management. In the last few years, different actors from the Spanish and Catalan health care system have reiterated that hospital doctors feel disappointed and dissatisfied as professionals and little committed to the hospital where they work.

  Doctors are coming under increasing demands as professionals and as members of hospitals, which are also under pressure to improve efficiency. The double demand of loyalty that doctors are experiencing - demands of commitment to the profession and to the organisation - and the way in which they are able to make both commitments compatible are the aspects on which I have focused my work.

  In order to carry out this study, I have analysed the degree of doctors commitment to their hospital and its most relevant focal point: the service and the service manager. I have also analysed the degree of commitment to the profession and the different forms of making both commitments compatible. To do so, I have used the Meyer, Allen and Smith (1993) organisational and professional commitment questionnaire, adapted and validated for the Catalan context; I sent it to 1,650 doctors at nine hospitals in the public health network throughout Catalonia, and have obtained 40.3% responses. On the other hand, I have conducted semi-structured interviews and held informal conversations on the matter with several doctors, which, along with my knowledge and professional experience in the sector, has allowed me to further examine the quantitative analysis results obtained.

  As the most important conclusions of my work from a global perspective, I emphasise that doctors are committed to their hospitals and that this commitment which is fundamentally affective in nature - and the perception of the sacrifices that doctors make throughout their career - increases throughout their professional career. The importance of the service and the service manager as a focus of doctors commitment is confirmed, which emphasises that the bond with the service is intense, whereas, on the contrary, the bond with the service manager is weaker and decreases throughout a doctors professional careers. In the same way, the intensity of doctors commitment to their profession is also confirmed. Finally, four clusters are obtained corresponding to four patterns of different answer from doctors in relation to this double commitment, and only one of the clusters expresses a clear incompatibility between both commitments.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus