Ir al contenido

Dialnet


Identidades culturales y religiosas en América Latina ante la globalización

 • Autores: Manuel M. Marzal
 • Localización: Diàlegs: revista d'estudis polítics i socials, ISSN 1138-9850, Vol. 7, Nº. 24, 2004, págs. 35-54
 • Idioma: español
 • Títulos paralelos:
  • Identitats culturals i religioses a Amèrica Llatina davant la globalització
  • Cultural and religious identities in Latin America in the face of globalisation
 • Resumen
  • català

   Identitats culturais i religioses a Amèrica Llatina ¿avant la globalització [MANUEL M. MARIAL] Per analitzar l'emergència d'identitats i de conflictes en l'actual globalització d'Amèrica Llatina, cal tenir molt present que el continent ja va experimentar almenys dues globalitzacions molt abans de la que viu avui: la primera, arran de la conquesta colonial que va posicionar l'Amèrica autòctona en el mòn occidental i en l'Església, i una altra de posterior, a partir de la independência, quan aquests països reben contingents humans d'altres cultures i experimenten grans canvis polítics i socials. Tanmateix, i pel que fa a les identitats culturals i religioses del continent arran de la conquesta europea, l'autor considera que l'origen d'Amèrica Llatina es troba en la confluència de la cultura hispanolusitana amb les cultures precolombines i africanes, en un procés marcat fonamentalment pel mestissatge racial i cultural. En aquest sentit, hi ha quatre grans fites que han influït de manera determinant en la configuració política i religiosa de la identitat llatinoamericana en els segles que van des de la conquesta a la independència: l'ocupació de l'Amèrica indígena pels blancs, l'apariciò del mestissatge, la presència dels negres i el substrat catòlic d'Amèrica Llatina. D'altra banda, i en l'actual procés de globalització, en les darreres dècades hi ha una sèrie de factors que contribueixen a configurar un nou panorama politic i social en el continent: les idees neoliberals i l'impacte de la multiplicaciò deis intercanvis, el nou replantejament de l'indigenisme i el naixement del moviment indi, el desenvolupament del pluralisme cristià i l'emigració deis llatinoamericans a l'exterior.

  • English

   Cultural and religious identities in Latin America in the face of globalisation [MANUEL M. MARZAL] To analyse the emergence of identities and conflicts in the ongoing globalisation of Latin America, it must be remembered that the continent already underwent two globalisations before the present: the first was spawned by the colonial conquest which brought native America into the western world and into the Church, and a subsequent one, after independence, when these countries received human influxes from other cultures and underwent political and social upheavals. Similarly, and as for the cultural and religious identities of the continent following the European conquest, the author considers that the origin of Latin America is to be found in the confluence of the Spanish and Portuguese cultures with the Pre-Colombian and African cultures, in a process deeply marked by racial and cultural crossbreeding. In this regard, there are four major landmarks which have had a decisive impact on the political and religious configuration of the Latin American identity in the centuries spanning the conquest and independence: the occupation of native America by whites, the appearance of crossbreeding, the presence of blacks and the catholic substrate of Latin America. Moreover, and in the current process of globalisation, in recent decades a series of factors has contributed to configuring a new political and social panorama in the continent: neo-liberal ideas and the impact of the multiplication of exchanges, the new attitude to indigenism and the birth of the pro-Indian movement, the development of Christian pluralism and the emigration of Latin-Americans abroad.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno